menu Sluit het hoofdmenu

Privacy en cliëntgegevens

Privacy is een groot goed in de zorg en het onderwijs bij Bartiméus. Bartiméus neemt de bescherming van gegevens die iemand aan ons toevertrouwt uiterst serieus. We leven de privacywetgeving na en gaan zorgvuldig om met de informatie over bewoners, cliënten, cliëntvertegenwoordigers, leerlingen, ouders, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en ieder ander die met ons samenwerkt.

Conform de privacywetgeving hebben cliënten en leerlingen (en hun vertegenwoordigers) onder meer het wettelijk recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen en te laten verwijderen. Een cliënt moet ook altijd toestemming geven voor het verstrekken van dossiergegevens aan derden, als dat nodig mocht zijn. 

Voor cliënten, leerlingen, onze medewerkers, vrijwilligers en sollicitanten maken we transparant welke persoonsgegevens we bewaren en met welk doel. Meer hierover leest u onder het kopje Verklaring bescherming persoonsgegevens. Alle informatie over hoe we bij Bartiméus omgaan met privacy en persoonsgegevens is tot stand gekomen in samenspraak met de medezeggenschapsorganen van Bartiméus, zoals de cliëntenraad, medezeggenschapsraad Onderwijs en ondernemingsraad. 

Verklaring bescherming persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens Bartiméus bewaart met welk doel leest u in onze verklaring bescherming persoonsgegevens:

Inzage in uw gegevens

U mag de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien of hiervan een afschrift vragen. 

  • Cliënten die bij Bartiméus wonen kunnen hun dossier inzien via het cliëntportaal Caren Zorgt. 
  • Leerlingen kunnen een verzoek tot inzage in het dossier sturen naar het secretariaat van de locatie van de school.

U mag ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wijzigen of aan te vullen als deze niet juist zijn.

Ook mag u aan ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Wij vernietigen uw dossier binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek. Wij verwijderen uw gegevens als aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan. Soms mogen wij uw gegevens niet verwijderen omdat een wet ons verplicht om de gegevens te bewaren.

Tenslotte mag u ook vragen om uw gegevens te beperken. Dit betekent dat wij tijdelijk uw gegevens niet verwerken, bijvoorbeeld omdat u wacht op een beoordeling van een wijzigingsverzoek.

Cliënten kunnen een verzoek tot wijziging, verwijdering of beperking van gegevens e-mailen naar info@bartimeus.nl. Leerlingen kunnen dit verzoek doen via de schoollocaties. Contactgegevens staan in de Verklaring bescherming persoonsgegevens leerlingen.

Beleid

Bij de bescherming van persoonsgegevens hanteren we de algemene regels zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

  • Wij verwerken persoonsgegevens alleen op een wijze die ten aanzien van de bewoners, cliënten, cliëntvertegenwoordigers, leerlingen, ouders, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers rechtmatig, behoorlijk en transparant is;  
  • Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en wij verwerken deze gegevens niet voor andere doeleinden die daarmee onverenigbaar zijn.  
  • Wij verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wij vragen dus niet meer gegevens op dan dat wij echt nodig hebben.  
  • Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken altijd juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. Zijn persoonsgegevens niet meer juist of actueel, dan zorgen wij ervoor dat wij die persoonsgegevens corrigeren of wissen.  
  • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Voor cliëntdossiers (medische gegevens) bijvoorbeeld is dat 15 jaar.
  • Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens die wij verwerken goed zijn beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.  
  • Wij respecteren alle rechten die bewoners, cliënten, cliëntvertegenwoordigers, leerlingen, ouders, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers kunnen ontlenen aan de privacywetgeving.

Lees hier meer over het privacybeleid van Bartiméus (PDF).

Om de persoonsgegevens te beveiligen worden er bij Bartiméus voortdurend verbeteracties uitgevoerd. Bartiméus wordt getoetst door de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de informatiebeveiliging als onderdeel van kwaliteit en goede zorg. We rapporteren ook aan de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Bartiméus heeft een klachtenregeling voor klachten met betrekking tot de omgang met privacy en persoonsgegevens. Lees hier meer over de regeling privacyklachten (PDF)

Heeft u vragen?

Bent u cliënt en heeft u specifieke vragen over privacy en bescherming van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met uw begeleider. 

Heeft u vragen over ons privacybeleid, stuurt u dan een e-mail naar privacy@bartimeus.nl

Neem voor algemene informatie contact op via telefoonnummer 088 - 88 99 888.