menu Sluit het hoofdmenu

Praktische informatie

Gym(kleding)

Het is de gewoonte dat de leerlingen bij de lessen bewegingsonderwijs sportkleding dragen (gymshirt, gymbroek, gymschoenen met klittenband of instappers). Als leerlingen zelf veters kunnen strikken, dan mogen veterschoenen ook. Leerlingen voor wie omkleden een te grote belasting vormt, hoeven alleen een gymshirt te dragen. Leerlingen met aangepaste schoenen of leerlingen die in een rolstoel zitten hoeven geen gymschoenen te dragen. U kunt bij de vakleerkracht bewegingsonderwijs terecht als u vragen heeft. Wij gaan er van uit dat de gymkleding regelmatig thuis gewassen wordt.

Lunch

De leerlingen eten tussen de middag op school en nemen zelf brood en drinken mee van thuis. Voor ’s morgens kunt u fruit meegeven. Het smeren van het brood is voor sommige leerlingen onderdeel van het lesprogramma. Het beleg wordt dan door school verzorgd. Hiervoor vragen wij een kleine vergoeding van de betreffende ouders. Op de Bosschool werken ook medewerkers voor begeleiding tussen de middag. Zij geven in sommige klassen ondersteuning tijdens de maaltijden. Samen met een aantal leerkrachten houden zij toezicht bij het buitenspelen. Samen zorgen wij er zo voor dat er voor elke leerling ruimte is om op eigen wijze de pauze door te brengen.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 25,-. Deze vrijwillige bijdrage is bestemd voor het financieren van aanvullende onderwijsactiviteiten. De medezeggenschapsraad geeft haar goedkeuring aan de besteding ervan. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een brief over de ouderbijdrage. Daarbij is een acceptgiro gevoegd voor het overmaken ervan.

Schoolkamp en schoolreis

Wij streven er naar dat de klassen om de twee jaar op kamp gaan. Dit is mede afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van de leerlingen, de leeftijd en de mogelijkheid van huur van een passende locatie. Om deze werkweken te bekostigen vragen wij van de ouders voor een midweek een eigen bijdrage van € 95,-. Als de leerling niet op kamp gaan wordt er ook wel voor een schoolreisje gekozen.

Schooltasinformatie

Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind het formulier 'schooltasinformatie' mee. Op dit formulier staan belangrijke leerlinggegevens zoals:

  • Huisadres
  • Telefoonnummer ouders
  • Medische bijzonderheden
  • Contactinformatie taxibedrijf

Mocht een taxi te laat komen dan neemt de leerkracht contact met u en het taxibedrijf op.

Let op: zorg er alstublieft voor dat uw zoon of dochter het 'schooltasinformatieformulier' altijd bij zich heeft!

Schoolzwemmen

Naast het zwemmen in Woestduin in Doorn, wat gericht is op het behalen van een diploma, zwemmen de jongste groepen van het so op het terrein van Bartiméus. In extra verwarmd water proberen we de leerlingen te laten wennen aan bewegen in het water, zodat ze watervrij worden. Daarnaast leren de kinderen drijven, onder water te gaan en oefenen ze hoe ze zich voort kunnen bewegen in het water. Dit alles gebeurt onder leiding van een leerkracht. Als ze deze stappen beheersen en zindelijk zijn, kan een leerling de overstap maken naar het zwembad in Doorn om daar te oefenen voor het behalen van een diploma.

Taxi(vervoer)

U bent als ouder zelf verantwoordelijk voor het regelen van taxivervoer van huis naar school en weer terug. Wij raden u aan dit op tijd te regelen.

Schoolmedewerkers zorgen ervoor dat uw zoon of dochter veilig de route van en naar de taxistandplaats overbrugt. In principe is het zo dat elk kind dat is toegelaten tot Bartiméus Onderwijs in aanmerking komt voor taxivervoer. De Commissie van Onderzoek van Bartiméus Onderwijs geeft op verzoek van de gemeente advies over de noodzaak van aangepast vervoer voor uw zoon of dochter. Voor ondersteuning van uw aanvraag kunt u contact opnemen met de directeur van Bartiméus Onderwijs.

Voor de jaarlijkse aanvragen kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Bosschool.

Tussendoortjes en traktaties

Wij wijzen u er nadrukkelijk op uw kind gezond eten en drinken mee te geven. Dit geldt ook voor traktaties!

Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof buiten de vastgestelde vakanties om, kunt u gebruik maken van de volgende link: www.bartimeus.nl/verlof-aanvragen/314

De link kunt u op het internet kopiëren in de zoekopdracht, u komt dan automatisch uit op het aanvraagformulier op de website. U kunt het formulier ook zelf downloaden vanaf de website www.bartimeus.nl  (doorklikken naar Onderwijs en Bosschool).  

Mochten zich calamiteiten voordoen tijdens weekenden of vakanties, bel dan s.v.p. het algemene nummer in Doorn: 0343 - 52 69 11. De receptie neemt daarna contact op met de dienstdoende leidinggevende die u zo nodig terugbelt.

Ziek of afwezig?

Als uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen of als uw kind later komt, kunt u dit ’s morgens tussen 8.00 en 8.45u doorgeven aan het secretariaat van de school. De secretariaatsmedewerker zorgt er dan voor dat de leerkracht op de hoogte wordt gebracht.

In geval van ziekte of wijzigingen brengt u het taxibedrijf zelf op de hoogte.