menu Sluit het hoofdmenu

Raad van toezicht

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting Bartiméus Sonneheerdt en de stichting Bartiméus Onderwijs. Daarnaast heeft de raad van toezicht een adviserende functie naar de raad van bestuur/het college van bestuur.

De raad van toezicht wordt in 2021 gevormd door:

 • De heer drs. J. Smit, voorzitter
 • De heer prof.dr. R. Willemsen, vicevoorzitter en lid van de commissie Identiteit, Kwaliteit en Ethiek
 • De heer drs. M. Wiesenekker, lid en voorzitter van de auditcommissie
 • Mevrouw ir. D.D. van der Stelt-Scheele, lid en lid van de Auditcommissie
 • De heer P.J.C. Borgdorff, lid en voorzitter van de Commissie Identiteit, Kwaliteit en Ethiek

Daarnaast heeft een aantal leden van de raad van toezicht nevenfuncties.

Raad van toezicht

De raad van toezicht wordt in zijn geheel betrokken bij het strategisch beleid, de positie van Bartiméus binnen het landelijk netwerk, samenwerkingsverbanden met andere organisaties, communicatie en marketing. De relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur kenmerkt zich door een constructieve, positieve en transparante houding. In dit kader bewaakt de raad van toezicht:

 • realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie;
 • strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controle­systemen;
 • financiële verslaglegging;
 • kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • verhouding met belanghebbenden;
 • als organisatie op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting;
 • continuïteit van het bestuur van de organisatie.

Naast de rol van toezichthouder en werkgever geeft de raad van toezicht invulling aan zijn klankbordrol. Op basis van kennis en expertise zijn de leden raad van toezicht klankbord voor de raad van bestuur aangaande specifieke projecten en het strategisch beleid. De raad van toezicht heeft drie commissies ingericht waarbij telkens meerdere leden van de raad van toezicht betrokken zijn:

 1. Auditcommissie. De commissie wordt betrokken bij overleggen die verband houden met het opstellen/vaststellen van de jaarrekening en de begroting van Bartiméus en andere financiële zaken;
 2. Commissie Identiteit, Kwaliteit en Ethiek. De commissie wordt betrokken bij het kwaliteits- en veiligheidsbeleid alsmede bij vraagstukken rondom de identiteit van Bartiméus en ethisch handelen;
 3. Remuneratiecommissie. Deze is onder andere verantwoordelijk voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder en het beloningsbeleid.

De raad van toezicht komt zes tot acht maal per jaar bijeen, naast aanvullende bijeenkom­sten met de medezeggenschap, ontmoetingen met het bestuur van het Bartiméus Fonds en bezoek van locaties. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht haar eigen functioneren.

Bartiméus wordt bestuurd volgens de uitgangspunten van Health Care Governance. Onderaan deze pagina onder de kop 'documenten' staat de missie van de Raad van Toezicht van Bartiméus als downloadbestand.