menu Sluit het hoofdmenu

Missie en visie van Bartiméus

Wij willen er voor zorgen dat alle mensen die slechtziend of blind zijn in Nederland het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is onze missie. We zijn er voor alle mensen met een visuele beperking, van alle leeftijden en in alle levensfases. En iedereen die zich persoonlijk of professioneel voor hen inzet.

In onze visie is ieder mens uniek. Wij zien de mens in zijn geheel, met zijn eigenheid en unieke kijk op de wereld. De combinatie en interactie op verschillende levensdomeinen en hoe we die ervaren, maken ons tot wie we zijn. Het geeft ons het vermogen om met alle fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. We stimuleren anderen om zoveel als mogelijk regie te nemen in leven, leren en werken. Daarbij kijken we niet alleen naar de visuele beperking, maar naar de totale levenssituatie. De diversiteit van mensen en van ons werk maakt dat we erkennen dat de mate waarin iemand de eigen regie kan nemen, afhangt van zijn eigen specifieke situatie.

We gaan ervoor dat iedereen zoveel mogelijk zelf kan bepalen wat haalbaar is binnen onze maatschappij en de normen en regels die daarbij horen. Waarbij wij ons als organisatie inspannen om de maatschappij zo inclusief mogelijk te maken. Binnen ieders mogelijkheden, en samen met diegenen die voor hem of haar belangrijk is, bepaalt ieder voor zichzelf wat kwaliteit van leven, leren en werken is. We bieden hierbij waar mogelijk levensbrede en levenslange ondersteuning als dat nodig en wenselijk is. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om wanneer de zorg en ondersteuning van een bewoner verandert bij ons te kunnen blijven wonen.

Vanuit onze deskundigheid dragen we levenslang bij aan de groei en ontwikkeling van mensen met een visuele beperking en iedereen die professioneel of persoonlijk bij hen betrokken is. Vanuit onze mensgerichte benadering zetten we dagelijks onze kennis en ervaring in om antwoorden te bieden op een diversiteit aan ondersteuningsvragen. We ondersteunen anderen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Hierbij hebben we niet alleen aandacht voor de mens met de visuele beperking, maar ook voor de interactie met iedereen die voor hen belangrijk is zoals familie en begeleiders. We spreken binnen de verblijfszorg in dit geval van de zogenaamde driehoek.

Betekenisvol zijn

In alles wat we doen, willen we een betekenisvolle bijdrage leveren. Ondersteuning die niet alleen (praktische) oplossingen biedt, maar er echt toe doet en de ontvanger raakt. Zo kunnen we bijdragen aan goed leven, leren en werken voor alle mensen met een visuele beperking. Met een passend aanbod voor hen en voor de mensen die professioneel of persoonlijk bij hen betrokken zijn. Op een gepaste tijd, plaats en in de juiste vorm. Klantreizen geven ons inzicht in de behoeften en de momenten die belangrijk zijn.

We verrijken en toetsen onze kennis continu. Daardoor kunnen we vandaag en in de toekomst passende zorg, onderwijs en ondersteuning bieden. En kunnen we de samenleving en organisaties toegankelijker maken. Dit doen we door intern en extern praktijkervaringen te delen, door (wetenschappelijk) onderzoek en door het bijdragen aan (technologische) ontwikkelingen. 

We zien het als onze maatschappelijke opdracht er te zijn voor alle mensen met een visuele beperking. We richten onze organisatie zo in dat we in verbinding staan. Dit doen we in een veelzijdige en snel veranderende omgeving. Overal waar zich mensen met een visuele beperking bevinden, zowel in de digitale als fysieke samenleving. We werken samen en bundelen onze kennis, kunde en kracht in netwerken van mensen met een visuele beperking zelf en eenieder die persoonlijk of professioneel betrokken is. We doen dit met behoud van ieders eigenheid en soevereiniteit. We erkennen dat dit alleen mogelijk is door het intern en extern bundelen van kennis, mogelijkheden en (financiële) middelen.

Goed en verantwoord

Om impact te vergroten werken we samen. We nemen onze eigen verantwoordelijkheid, terwijl we ons bewust blijven van de gezamenlijke opgave. We gaan voor goede en verantwoorde zorg en dienstverlening aan mensen met een visuele beperking èn voor mooi werk met betrokken medewerkers. We zoeken naar optimale oplossingen binnen de grenzen van bijvoorbeeld wettelijke kaders, financieringsmogelijkheden, (externe) samenwerkingspartners en ons eigen kunnen. Dilemma’s die hierdoor ontstaan maken we transparant en bespreekbaar. We geloven dat het omgaan met deze dilemma’s de basis vormt voor verbetering van ons eigen handelen, processen, zorg, onderwijs en andere vormen van ondersteuning.

Strategische koers: onze ambitie

De wereld om ons heen verandert, steeds sneller lijkt het wel. Zo hebben technologische ontwikkelingen een grote impact op ons allemaal en zeker voor mensen die slechtziend of blind zijn.

Bartiméus zet zich in onze samenleving in voor de participatie van alle 300.000 mensen in Nederland die blind of slechtziend zijn. We bundelen graag de krachten met iedereen die zich hier voor in wil zetten: mensen met een visuele beperking en hun verwanten, organisaties, professionals en ieder ander die hier aan bij wil dragen.

In onderstaand animatiefilmpje zetten we uiteen hoe we onze ambitie willen realiseren. Ook hebben we een brochure voorradig waarin de strategische koers en de achtergrond verder beschreven staat.

 

Wilt u meer weten, de brochure bestellen, heeft u concrete ideeën, wilt u met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar koers@bartimeus.nl