menu Sluit het hoofdmenu

Cliëntenraad & Medezeggenschap

Alles wat wij doen moet bijdragen aan het goede leven van mensen die slechtziend of blind zijn. En om zeker te zijn dat we op de goede weg zijn, vinden we het belangrijk om in gesprek te zijn met onze cliënten. Het is belangrijk dat we goed luisteren naar de wensen, behoeften en tevredenheid. Wij hechten grote waarde aan hun inbreng. De cliëntenraad is voor ons een belangrijke gesprekspartner. De cliëntenraad praat, namens de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en adviseert over ontwikkelingen in de organisatie. Bartiméus neemt de uiteindelijke beslissing.

Het functioneren van cliëntenraden binnen Bartiméus wordt mogelijk gemaakt en gestimuleerd vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Bartiméus heeft daarbij bijzondere aandacht voor de medezeggenschap van:

  • wilsonbekwame en minderjarige cliënten;
  • ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers van cliënten.

Centrale Cliëntenraad

Bartiméus heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR) die organisatiebreed werkt en de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Bartiméus behartigt. In de CCR zitten afgevaardigden van de deelraden. De CCR praat mee over besluiten die voor meerdere raden van belang zijn. De cliëntenraden van de sectoren vervullen hun functie op sectorniveau. De medezeggenschapsraad van de school heeft zijn eigen bevoegdheden.

De Centrale Cliëntenraad is gesprekspartner van de raad van bestuur. De voorzitter van de cliëntenraad heeft een onafhankelijke rol. Hij is geen cliënt of partner van een cliënt van Bartiméus. Afspraken over samenwerking in de Centrale Cliëntenraad zijn schriftelijk vastgelegd in een convenant tussen de deelnemende cliëntenraden en Bartiméus.

Decentrale cliëntenraden

Naast deze centrale vorm van cliëntenmedezeggenschap, heeft Bartiméus ook decentrale raden in de sectoren, namelijk:

Bartiméus faciliteert de activiteiten van deze inspraakorganen.