menu Sluit het hoofdmenu

Heeft u een klacht? Vertel het ons!

Bent u ontevreden vertel het ons en bent u tevreden vertel het anderen. Bartiméus doet haar uiterste best om alle cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen. De diensten willen we optimaal afstemmen op hun wensen en behoeften. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening of dat u vindt dat zaken anders zouden moeten gaan. Wij hopen dat u ons daarover informeert.

Bartiméus neemt klachten serieus. Wij proberen de oorzaak van de klacht zo goed en zo snel mogelijk weg te nemen en het vertrouwen in elkaar te herstellen. Van iedere klacht kunnen wij leren! Maak uw onvrede of klacht daarom bespreekbaar.

Maak uw klacht bespreekbaar

U heeft als cliënt (-vertegenwoordiger) zelf de keuze met wie u uw klacht wilt bespreken:
  • U kunt als u niet tevreden bent terecht bij uw hulpverlener of zijn leidinggevende. We proberen zoveel mogelijk in onderling overleg, problemen op te lossen;
  • Bartiméus werkt met een aantal eigen, deskundige vertrouwenspersonen. U kunt hen om advies of ondersteuning vragen. Ook kunnen zij u helpen bij het formuleren van een klacht. Alle vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht. Wilt u liever gebruik maken van een vertrouwenspersoon buiten Bartiméus dan kan dit ook. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw Ingrid de Vreede. Zij is werkzaam vanuit het Landelijk Steunpunt voor (mede)zeggenschap als externe vertrouwenspersoon voor cliënten en hun vertegenwoordigers. U kunt haar mobiel bereiken op nummer 06-46373147 of per e-mail via i.devreede@hetlsr.nl. Daarnaast kunnen jeugdhulpcliënten en hun ouders/verzorgers contact opnemen met een AKJ-vertrouwenspersoon. De contactgegevens van het AKJ zijn te vinden via www.akj.nl.
  • U kunt ook om advies vragen bij de klachtenfunctionaris. Zij kan bemiddelen tussen u en degene waar de klacht betrekking op heeft. De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht. Mevrouw E.M. van Logchem is klachtenfunctionaris, zij is te bereiken per e-mail klachtenfunctionaris@bartimeus.nl of mobiel via 06 - 248 565 18.

U kunt daarna nog de klacht indienen bij de externe klachtencommissie als u vindt dat Bartiméus niet goed met uw klacht omgaat of als het een BOPZ-klacht betreft. Bartiméus is daarvoor aangesloten bij de klachtencommissie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht. Deze externe klachtencommissie werkt met een klachtenregeling (PDF).

Privacy

Voor klachten over de wijze waarop wij met uw privacy omgaan, hebben wij een specifieke procedure. Lees meer over deze privacyklachtenregeling (PDF) en ons privacybeleid.  
 
Mocht u twijfelen waar u uw klacht het beste neer kunt leggen, dan kunt u dit bespreken met de klachtenfunctionaris via klachtenfunctionaris@bartimeus.nl

De geschillencommissies

Als de vorige stappen geen goede oplossing hebben opgeleverd, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie gehandicaptenzorg (GHC) van de Stichting Geschillencommissies Consumenten in Den Haag. Deze commissie behandelt ook claims tot € 25.000.
Het indienen van een klacht bij de geschillencommissie moet gebeuren binnen één jaar nadat u de klacht schriftelijk bij Bartiméus heeft ingediend. Deze commissie doet een voor beide partijen bindende uitspraak. Zie ook www.degeschillencommissie.nl.

Voor leerlingen van Bartiméus Onderwijs en hun vertegenwoordigers is er de landelijke stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs in Den Haag. Te bereiken per e-mail info@gcbo.nl of telefonisch via 070 - 386 16 97.

Meer algemene informatie over klachtafhandeling in de zorg kunt u lezen op de website www.landelijkmeldpuntzorg.nl.

Bartiméus heeft ook een klachtenregeling voor medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Deze regeling is op te vragen via de klachtenfunctionaris of te raadplegen via intranet.