menu Sluit het hoofdmenu

Voor en met ouders

Contact met thuis vinden wij belangrijk voor de goede ontwikkeling en afstemming. Leerling, ouders en leerkracht zijn samen op weg in ons onderwijs. Door middel van onze contacten en gesprekken met ouders willen we het “samen op weg zijn” accentueren. Samen bezig zijn met en werken aan de ontwikkeling van uw kind en onze leerling. Alleen als we dat echt samen doen kunnen we eruit halen wat erin zit – dat is ons gezamenlijke doel. Vooral ook omdat de leerlingen in de meeste gevallen niet dicht bij de school wonen en het daarom niet zo makkelijk is elkaar te spreken. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons mailen of bellen. De klassenleerkracht van uw kind is daarbij voor u de eerste aanspreekpersoon. Wanneer u naar het secretariaat van de school belt en zegt dat u de leerkracht wil spreken, zorgen wij ervoor dat u teruggebeld wordt.

Ouderbetrokkenheid en oudercontact

Uw ervaring als ouder delen met de leerkracht is van belang voor de juiste methodiek in de school. We spreken verwachtingen over en weer uit. Zo kunnen we steeds meer op elkaar afgestemd raken en het optimale laten zien wat we met elkaar kunnen bereiken. We proberen dit te realiseren door o.a. ons startgesprek, de gesprekken m.b.t ontwikkelingsperspectief, de interactieve ouderavonden en het eindgesprek. U bent welkom op onze school. Leerkrachten zijn op verschillende manieren laagdrempelig bereikbaar. Daarnaast waarderen we uw belangstelling en betrokkenheid bij feesten, projecten en andere activiteiten. In de activiteitenkalender en de nieuwsbrief ontvangt u hierover tijdig de juiste informatie. Ook hechten we veel waarde aan uw bijdrage aan allerlei praktische, ondersteunende activiteiten. Van belang is ook het actief meedenken over de inhoud van ons onderwijs bij o.a. een ouderavond of een viering. Zo geven we samen, als school en ouders, inhoud aan onze missie: “laat zien wat je kan, want je doet er toe.”

Vaste contactmomenten:

Bespreking van het Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Ouders worden tweemaal per jaar uitgenodigd voor het OPP -esprek. Er zijn twee OPPgesprekken op jaarbasis. Er vindt evaluatie plaats op de ouderavond in januari/ februari en een eindevaluatie in juni. Tijdens het eindevaluatiegesprek wordt het nieuwe OPP voor het komende cursusjaar besproken. Ouders ontvangen het concept OPP een week voor het gesprek. De wet verplicht ons dit in een kort tijdsbestek aan het begin van het schooljaar te realiseren.Er zijn twee evaluatiemomenten voor het OPP: één in januari/februari en één in juni. Deze gesprekken duren 30 minuten.

Contactschriftje

Voor de jonge leerlingen die onvoldoende in staat zijn om te vertellen wat er thuis of op schoolgebeurt, onderhouden wij het contact door middel van een contactschriftje of e-mailcontact. Op deze manier blijven thuis en school toch bij elkaar betrokken.

Ouderbezoeken

Bezoeken aan ouders thuis worden regelmatig afgelegd. De leerkracht maakt hiervoor eenafspraak. Omdat leerlingen soms meer dan één jaar bij dezelfde leerkracht kunnen zitten wordt één bezoek per bouw gebracht.