menu Sluit het hoofdmenu

Meestgestelde vragen over AOB

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meestgestelde vragen die we krijgen van met name ouders en onderwijsprofessionals. Hopelijk staat het antwoord wat u zoekt ertussen. Zo niet, neem dan per mail contact op met Bartiméus AOB via secretariaat-aob@bartimeus.nl

Waarom begeleiding van Bartiméus? 

Bartiméus wil iedereen met een visuele beperking helpen met een zo zelfstandig mogelijk leven. Niet voor niets is ons motto: 100% leven!

Wij begeleiden mensen die slechtziend of blind zijn gedurende hun hele leven. Als uw kind nog een baby of peuter is, komen we bij u thuis. Als kinderen naar school gaan, ondersteunen we ze daar met Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (AOB) of ze gaan naar het Speciaal Onderwijs (cluster 1; voor blinde en slechtziende leerlingen). Bartiméus is er dan niet alleen voor de kinderen, ook de mensen om hen heen kunnen bij ons terecht, zowel ouders als de professionals op school, stage en werk. Iedereen met een vraag voor mensen met een visuele beperking kan contact met ons opnemen. Wij adviseren in de verschillende leeftijdsfases over school, studie en beroepskeuze, loopbaan en mobiliteit, assessments, (re)integratie, werkplekaanpassingen en belastbaarheid.  

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben. Ga voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid.

Hoe is het om slecht te zien? 

Slecht zien, het is voor ziende mensen moeilijk daar een goede voorstelling van te hebben. Terwijl het goed kan helpen om u te verplaatsen in uw slechtziende kind, leerling of klasgenoot. Daarom hebben we een app ontwikkeld: ZIEN. Deze app laat zien wat het betekent om slechtziend te zijn, een hele mooie manier om u beter te kunnen verplaatsen in de uitdagingen van uw kind, leerling of klasgenoot.

Hoe worden scholen en leerkrachten begeleid? 

Basisonderwijs

Bij de start van een begeleidingstraject brengt de ambulant onderwijskundig begeleider (AOB’er) samen met de leerling, u en de school ‘de (hulp)vraag’ in kaart. Daarbij houden we het afgegeven onderwijsarrangement in de gaten: kan het onderwijs aan de leerling georganiseerd worden?

Als de (hulp)vraag duidelijk is, maakt de AOB’er samen met de school en met u een begeleidingsplan. Hiermee kunnen we uw kind een leeromgeving bieden waarin hij zo zelfstandig mogelijk deelneemt aan het onderwijs. Daarbij is groeien een belangrijk thema. Groei in zelfstandigheid en net als klasgenoten trots kunnen zijn op wat hij of zij kan! De AOB’er houdt gedurende het traject vanaf de zijlijn de voortgang in de gaten, zodra het nodig is of gewenst geeft hij vanuit zijn deskundigheid advies.

Voor het juiste advies brengt de AOB’er een begeleidingsbezoek op school. Zo’n bezoek start met een observatie in de klas. Daarna werkt de AOB’er met uw kind buiten de klas. Het bezoek sluit af met een nagesprek waarbij ouders en leraar aanwezig zijn. Het aantal bezoekmomenten hangt af van het arrangement dat uw kind heeft gekregen. Bij een standaard onderwijsarrangement is dat eens per 6 tot 8 weken.

Voortgezet onderwijs

De manier van begeleiding is in het voortgezet onderwijs anders dan in het basisonderwijs. De leerling heeft nu met puberteit te maken. Dat kan ander gedrag en andere behoeften met zich mee brengen. De AOB’er houdt rekening met deze fase, zo geeft hij uw kind steeds meer eigen regie.

Waar veel leerlingen in het basisonderwijs het leuk vinden dat er iemand in de klas meekijkt, speciaal voor hem of haar, ervaren jongeren op de middelbare school dit mogelijk anders. Als observeren in de klas geen hulpvraag meer is, komt dit in het voortgezet onderwijs niet meer voor. Als uw kind, u of de leerkracht er wel behoefte aan heeft, dan kunnen we uiteraard de gewenste observatiemomenten inplannen. We koppelen de intensiteit van bezoeken aan de ondersteuningsvraag van uw kind, u en de school. Voor het aantal bezoeken is het afgegeven arrangement leidend.

Uw kind staat centraal. Hij of zij krijgt steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De AOB’er heeft meer één-op-één gesprekken met de leerling. Dit is vaak een voorbespreking over een onderwerp dat op de agenda staat van het nagesprek, waarbij de school en ouders aanwezig zijn.

Omdat uw kind op de middelbare school met veel docenten te maken krijgt, is het belangrijk dat er bij alle (lesgevende) docenten kennis is over de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De AOB’er kan hiertoe een docentenvoorlichting verzorgen. En voor klasgenoten van uw zoon of dochter kan de AOB’er samen met uw kind een klassenvoorlichting geven.

Rol ouders?

Basisonderwijs

U bent als ouder enorm belangrijk voor het slagen van een goed begeleidingstraject in het onderwijs. Uw informatie en uw meedenken is essentieel voor de AOB’er en de leerkracht. U kent uw kind immers als geen ander. Daarbij krijgt u thuis ook feedback over wat er op school gebeurt.

Stel dat uw zoon of dochter in de ochtend en middag vol energie aan een opdracht kan werken, maar dat dit zoveel energie kost dat hij er de rest van de dag last van heeft, dan is dat belangrijke informatie. De leerkracht en AOB’er horen dit graag. Daarbij vinden kinderen in de basisschoolleeftijd het vaak moeilijk om bepaalde gevoelens onder woorden te brengen. U kunt dat als ouder mogelijk wel. Vaak voelt uw kind zich hierdoor geholpen en gesterkt.

Voortgezet onderwijs

Ook in het voortgezet onderwijs bent u belangrijk in het begeleidingsproces. U bent eerste aanspreekpunt en weet vaak de aandachtspunten te benoemen. U ziet hoe uw kind thuiskomt van school. Is het dan vaak moe? Is er voldoende ontspanningstijd? En maakt uw kind al voldoende zelfstandige en verantwoordelijke keuzes? Allemaal belangrijke vragen die u als ouder vaak goed kan beantwoorden.

Daarbij zijn de meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs nog geen 18 jaar, u bent dus nog verantwoordelijk. Hierom is ook in het voortgezet onderwijs sprake van de driehoek ouders, school en AOB. Samen staat u om uw kind en werkt u aan een goed begeleidingstraject.

In de puberteit verandert uw rol vaak wel, net als bij kinderen zonder visuele beperking. Ook hierover kunnen u of uw kind vragen hebben waarmee u bij de AOB’er terecht kunt.

Hoe vraagt u AOB aan?

Er zijn drie manieren om Ambulante Onderwijskundige Begeleiding aan te vragen:

  1. Door de ouders (LET OP: dit loopt altijd via de school of de onderwijsinstelling)
  2. Door medisch specialisten
  3. Door de school.

Ouders

Als u uw kind wilt aanmelden voor AOB, moet uw kind eerst worden aangemeld bij Bartiméus. U kunt uw kind bij ons aanmelden met een verwijzing van de oogarts. De verwijzing wordt beoordeeld door een oogarts van Bartiméus, waarna aanvullend onderzoek bij Bartiméus kan volgen. Een groep deskundige medewerkers  - de Commissie van Onderzoek, afgekort CvO - bepaalt vervolgens op basis van onder andere de oogheelkundige gegevens, het aanvullend onderzoek én de hulpvragen van u en de school van uw zoon of dochter, of en voor welk arrangement uw zoon of dochter in aanmerking komt. Wanneer uw kind in aanmerking komt, leggen we dit arrangement aan u voor en als u ermee instemt, start de begeleiding.

Medisch specialisten

Het komt ook regelmatig voor dat een medisch specialist kinderen met een ondersteuningsbehoefte doorverwijst. Vaak krijgen deze kinderen dan bij ons een oogheelkundig onderzoek.

Als hieruit blijkt dat de oogheelkundige gegevens inderdaad reden zijn voor ondersteuning op school, dan volgt er een interne doorverwijzing naar AOB. Natuurlijk gebeurt dat alleen als u het hier als ouder mee eens bent.

Ook in dit geval beoordeelt de CvO (Commissie van Onderzoek) de aanvraag en stellen ze het arrangement voor uw kind samen. Vervolgens krijgen u en de school van uw kind bericht. Dan weten u en de school of er een cluster 1 indicatie is afgegeven. Die indicatie is een officiële erkenning van de visuele problemen van uw kind. Alleen daarmee kan de school kan gebruik gaan maken van de ambulante onderwijskundige begeleiding.

School

Als de leerkracht vermoedt dat uw zoon of dochter visuele klachten heeft en de school niet weet hoe daar mee om te gaan, dan kan de school via deze pagina een consultatiebezoek bij ons aanvragen. Bartiméus bepaalt na de consultaanvraag in de CvO (Commissie van Onderzoek) of een kind in aanmerking komt voor de consultatie.
Zo ja, dan brengt een AOB-er tijdens een bezoek aan de school van uw zoon of dochter het visueel functioneren van uw kind in kaart. Ook inventariseren we de hulpvragen van school. Wanneer na de consultatie en na overleg in de CvO blijken dat uw kind in aanmerking kan komen voor ondersteuning vanuit Bartimeus, dan zullen we ouders adviseren om zich (met een verwijzing van de oogarts) bij Bartiméus aan te melden. 

Komen alle visueel beperkte kinderen in aanmerking voor AOB?

Niet alle visueel beperkte leerlingen in het reguliere onderwijs komen in aanmerking voor ambulante onderwijskundige begeleiding. Uw kind komt alleen in aanmerking als hij een cluster 1 indicatie heeft en als de school van uw kind een duidelijke ondersteuningsvraag heeft.

Heeft uw kind nog geen cluster 1 indicatie, maar vermoedt de school wel dat uw kind om visuele redenen ondersteuning kan gebruiken? Dan kan de school via deze pagina een consultatiebezoek bij ons aanvragen.

Hoe zit het met hulpmiddelen?

Om het onderwijs goed te kunnen volgen, kan uw kind baat hebben bij hulpmiddelen en/of extra voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan een tafel- of computeraanpassing. Wij zorgen voor het benodigde onderzoek, adviseren bij de keuze van de hulpmiddelen en ondersteunen ook bij het aanvragen hiervan. 

Als er een hulpmiddel aangevraagd moet worden, dan is het een optie dit via een WOOS-voorziening bij het UWV te doen. Dit kan alleen wanneer het hulpmiddel géén standaard schoolvoorziening is (sommige scholen hebben een laptop bijvoorbeeld opgenomen als standaard lesmiddel). Ook moet er altijd een relatie zijn met de medische indicatie. De mogelijkheden verschillen per opleidingsniveau en soort onderwijs. Omdat de aanvraag ingewikkeld is, raden we u aan contact op te nemen met uw AOB’er. Die kan een aanvraagbrief voorbereiden waar u als ouder of verzorger gebruik van kunt maken voor het indienen van de aanvraag. U moet de aanvraag zelf indienen.

Voor de aanvraag heeft u een aantal zaken nodig, zoals een eigen DigiD van de leerling en een bewijs van inschrijving van de school. Het UWV beoordeelt de aanvraagbrief (medische noodzaak in combinatie met schoolse situatie waarin de leerling verkeerd) en besluit daarna of ze een WOOS-voorziening toekennen. De beoordelingsprocedure duurt een aantal weken (onderzoek, nabellen, beoordeling van medische gegevens door eigen oogarts) daarna valt het besluit.

Wie betaalt de Ambulante Onderwijskundige Begeleiding?

Voor het basis-, voortgezet- en speciaal (basis)onderwijs is er voor Ambulante Onderwijskundige Begeleiding financiële ondersteuning mogelijk vanuit het ministerie van OC&W: het ondersteuningsbudget.

Ouders en scholen betalen de ondersteuning niet zelf. In opdracht van het ministerie van OC&W beheren de onderwijsinstellingen van cluster 1 (onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking) het ondersteuningsbudget. Afhankelijk van de aard en frequentie van de begeleiding krijgt een leerling een passend arrangement voorgelegd. Aan dit arrangement is een budget gekoppeld dat kan worden ingezet voor de begeleiding van de leerling op school.

Het ondersteuningsbudget is gekoppeld aan het onderwijs voor de leerling en kan gedurende de periode van indicatiestelling gebruikt worden in en voor het onderwijs van de desbetreffende leerling. De financiering kan worden ingezet voor aanpassingen en hulpmiddelen ten behoeve van de visuele beperking van uw kind. De begeleiding die de AOB’er geeft, hoeft hier niet van te worden gefinancierd. Zie voor regelgeving: www.eduvip.nl/regeling-aanvullende-bekostiging

Financiering tijdens de studietijd

Studeren brengt de nodige kosten met zich mee. Voor studenten met een beperking zijn er verschillende mogelijkheden om die kosten te dragen. Als uw kind studeert op een MBO, HBO of universiteit, kan hij aanspraak maken op studiefinanciering. Voor MBO’ers geldt daarbij een leeftijdsgrens, zij kunnen van af hub 18e jaar een beurs of lening aanvragen. In het hoger onderwijs kan dat al eerder. Studenten met een functiebeperking kunnen soms aanspraak maken extra financiële voorzieningen. Bekijk de download 'Mogelijkheden voor studietoeslag' (PDF). 

Voor ondersteuning buiten de studie, bijvoorbeeld voor begeleiding bij het wonen op kamers, moet u rekening houden met het eigen risico van de zorgverzekering van uw zoon of dochter. Ambulante onderwijskundige begeleiding valt niet onder het eigen risico, er zijn voor u of uw kind immers geen kosten aan verbonden. 

Bijverdienen of individuele studietoeslag 

Studenten die naast hun studie op het het HBO of de universiteit werken kunnen dat doen zonder dat dit invloed heeft op hun eventuele studiefinanciering. Meer informatie over bijverdienen is te vinden bij DUO

Het kan goed zijn dat de combinatie van werken en studeren voor uw zoon of dochter moeilijk is, vanwege zijn beperking. In zo’n situatie kan hij studietoeslag aanvragen bij de gemeente waar hij is ingeschreven. Die toeslag is ongeveer € 300,00 per maand en wordt alleen toegekend onder strikte voorwaarden. Eén van de bepalingen is dat studenten de toeslag alleen krijgen als ze ook studiefinanciering ontvangen. Verder heeft het UWV een stem in het bepalen van de mate van werkvermogen van uw kind. De toeslag voorkomt dat studenten die niet kunnen bijverdienen vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken.

Geeft Bartiméus ook cursussen?

Ja, wij verzorgen cursussen voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Wilt u hier meer over weten of zich inschrijven voor een cursus? Bekijk hier ons aanbod voor ouders en leerlingen en voor leerkrachten.