menu Sluit het hoofdmenu

Over onze school

Uw zoon of dochter krijgt onderwijs bij Bartiméus dat aansluit bij zijn of haar individuele mogelijkheden, belevingswereld en talenten. Uitgangspunt hierbij is “gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”.

Onze school is onderdeel van een verbrede school, waarin de Bosschool, Dagbesteding, een Therapeutische Peutergroep en een kinderdagverblijf samen een plaats hebben. Dit biedt mogelijkheden tot samenwerking en uitwisseling van kennis. Veel van onze leerlingen hebben, naast een visuele beperking en leerproblemen, ook motorische of andere beperkingen. De combinatie van deze verschillende beperkingen vraagt om een individueel programma. Daarom bieden wij binnen ons onderwijs veel begeleiding en ondersteuning.

Inrichting van het onderwijs

Onze leerlingen hebben, naast visuele en verstandelijke beperkingen, ook andere beperkingen, waaronder motorische. Deze combinatie van beperkingen vereist een op maat gesneden onderwijsprogramma, waarin de leerstof gestructureerd en in kleine stapjes wordt aangeboden. Een kind dat zeer moeilijk leert, heeft problemen met het zich eigen maken van de leerstof en met het leren in en van sociale situaties. Daarom bieden wij onze leerlingen veel begeleiding. Wij streven er naar om in elke klas te werken met een leerkracht en een klassenassistent.

De school stelt zich ten doel de leerlingen toe te rusten voor een zo zelfstandig mogelijk participeren in de samenleving. Het onderwijs en de begeleiding op het vso zijn gericht op werken, (arbeidsmatige) dagbesteding, (begeleid) wonen en vrijetijdsbesteding.

De Bosschool heeft twee schoolafdelingen:

 • Speciaal onderwijs (so)
 • voortgezet speciaal onderwijs (vso)

De Bosschool is ingedeeld in twee onderwijskundige afdelingen. We onderscheiden een afdeling speciaal onderwijs (so) en een afdeling voortgezet speciaal onderwijs (vso).  Het schoolgebouw is in twee afdelingen verdeeld: de so- afdeling op de begane grond en de vso-afdeling op de eerste verdieping. Voor de verschillende afdelingen in de school stellen wij, vanuit de leerlijnen voor meervoudig visueel gehandicapte leerlingen, leerroutes samen. Deze leerlijnen zijn mede door onze school ontwikkeld. Dit schooljaar wordt het onderwijsprogramma verder ontwikkeld op basis van de vastgestelde kerndoelen en eindtermen so en vso. Het streven is dat het onderwijsprogramma voor de hele schoolpopulatie in 2016-2017 beschreven is. Het voortgezet speciaal onderwijs binnen onze school is georganiseerd volgens de uitstroomprofielen van de Wet Kwaliteit (v)so. Op de Bosschool hanteren wij het uitstroomprofiel (arbeidsmatige) dagbesteding. Dit profiel is bestemd voor leerlingen die na het voortgezet speciaal onderwijs naar een centrum voor dagbesteding gaan.

Binnen dagbesteding zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Dagbestedingsactiviteiten (activiteiten gericht op eigen ontwikkeling, oefening en behoud van vaardigheden);
 • Belevingsgerichte activiteiten (verzorgende en veilige situatie, waarin zoveel mogelijk kansen en stimulansen tot contact / interactie met de omgeving wordt gecreëerd).

Het onderwijs is gericht op persoonlijke vorming en competentieontwikkeling gericht op  werk- en dagactiviteiten, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap.

Veel individuele aandacht door kleine groepen

De grootte van de groepen varieert van 6-8 leerlingen. Hierdoor is het mogelijk om uw kind zo nodig extra te begeleiden en/of in te gaan op specifieke behoeften. Wij streven er naar om in elke klas te werken met een leerkracht en een klassenassistent.

Samenstelling van de klassen

Aan het eind van elk schooljaar worden de klassen opnieuw samengesteld voor het volgende schooljaar. In de groepen zitten blinde en slechtziende leerlingen bij elkaar. Bij de klassenindeling speelt het niveau van functioneren en het passende pedagogische klimaat voor de leerlingen een belangrijke rol. We sluiten aan bij de mogelijkheden van de leerlingen, waardoor de leeftijden in een klas uiteen kunnen lopen. Het is wel ons streven zoveel mogelijk leeftijdgenoten bij elkaar te plaatsen. In principe proberen wij de klassen samen te stellen binnen een leerroute so onderbouw, so bovenbouw of het vso. Een aantal weken voor het einde van het schooljaar informeren wij u schriftelijk over de nieuwe klassenindeling.

Ontwikkelingsgebieden | vakken | activeiten |

In de klas wordt vaak gewerkt met thema’s die vanuit meerdere vakgebieden kunnen worden behandeld. Hierbij staan onderstaande ontwikkelingsgebieden centraal:

 • Basale ontwikkeling:
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Werkhouding
  • Zelfstandigheid
 • Motorische ontwikkeling
 • Speel/leergedrag
 • Rekenen
 • Schriftelijke taal
 • Communicatie
 • Wereldverkenning
 • Zintuigelijke ontwikkeling

Overige vakken:

 • ICT
 • Drama
 • Muziek
 • Bewegingsonderwijs

Oriëntatie en mobiliteit 

Voor blinde en slechtziende leerlingen is het van belang dat zij zich leren oriënteren en veilig bewegen in de ruimte. Wij op de Bosschool zijn voornamelijk bezig met het oefenen in de ruimte. We leren de leerlingen korte routes in school te lopen, de blinde leerlingen laten wij kennis maken met de taststok. De VSO leerlingen leren routes op het terrein te lopen, zodat ze kleine taken kunnen uitvoeren zoals post halen, een boodschap doen in het winkeltje. Het laatste jaar dat de leerling op school zit maken ze kennis met het openbaar vervoer

Sherborne

Binnen de Bosschool worden tijdens de gymlessen  gewerkt met de methode Sherborne. Dit is een bewegingspedagogiek die specifiek ontwikkeld is voor mensen met een beperking en met name geschikt is voor de jongste groepen. Door één op één met de kinderen te bewegen proberen we lichaamsbewustzijn, ruimtebewustzijn en relaties met anderen te trainen om hiermee het plezier in bewegen en het zelfvertrouwen te vergroten. Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u terecht op de website www.sherborne.be

Leerlingen volgen via leerlingvolgsystemen

Om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, vullen wij elk jaar het leerlingvolgsysteem in. Wij werken met het Ontwikkelings-Volg-Model (OVM) van het Seminarium voor Orthopedagogiek. Hiermee brengen wij het ontwikkelingsniveau per gebied in kaart. Bartiméus Onderwijs kiest voor opbrengstgericht werken vanuit de maatschappelijke opdracht om transparant te zijn over onze opbrengsten. Wij willen laten zien dat we uit de leerlingen halen wat er in zit. Opbrengstgericht werken levert ons nieuwe gereedschappen op om onze toegevoegde waarde in kaart te brengen, te analyseren en op grond daarvan te sturen op verdere onderwijskwaliteit. Hierdoor bewerkstelligen wij een optimaal leerrendement  voor onze leerlingen.

De kernvraag hierbij is: wanneer zijn wij tevreden met de behaalde resultaten en bieden wij de leerlingen het juiste onderwijsaanbod?

Instromen na zomer- of kerstvakantie 

Nieuwe leerlingen die aangemeld worden, worden op twee momenten in het schooljaar toegelaten: na de zomervakantie en begin februari.