menu Sluit het hoofdmenu

Over de school

Het VSO van Bartiméus staat voor maatwerk, uiteraard binnen de kaders van de wet en regels. We kijken naar wat de leerling aan kan, dagen hem uit het beste uit zichzelf te halen en de eigen interesses en belevingswereld te ontdekken.

Het onderwijsprogramma sluit nauw aan op de kerndoelen en exameneisen die gelden voor het regulier voortgezet onderwijs. Het onderwijs is gedifferentieerd en sluit aan bij de individuele mogelijkheden, belevingswereld en interesses van de leerlingen. Wij willen een leerhuis en leefhuis zijn, waarin elke leerling wordt gekend.

Veilig klimaat

Het klimaat op school is uitdagend én veilig. Er is sprake van een gezonde leeromgeving, waarin we gebruik maken van moderne, zo nodig aangepaste hulpmiddelen. De school wil leerlingen de ruimte geven binnen een heldere structuur: er zijn duidelijke schoolregels opgesteld. Wij werken met een leerstofjaarklassensysteem en komen zo, in samenspraak met leerling en/of ouders, tegemoet aan de individuele onderwijs- en hulpvragen van leerlingen.

Het voortgezet speciaal onderwijs heeft de volgende kenmerken:

 • De leerling staat centraal en wordt uitgedaagd;
 • Toegankelijk(heid) staat centraal; we houden rekening met de visuele beperking/mogelijkheden van de leerling (o.a. aangepast lesmateriaal);
 • Werken met en op de computer en aandacht voor het digitale leren;
 • De inhoud, de eindtermen en de exameneisen van het onderwijs sluiten zoveel mogelijk aan bij het regulier onderwijs.

Het VSO kent drie leerroutes met de volgende uitstroomprofielen:

 • VMBO (VSO T) Uitstroom: vervolgonderwijs, arbeid;
 • HAVO (VSO T)  Uitstroom: vervolgonderwijs, arbeid;
 • Praktijkonderwijs (VSO P) Uitstroom: arbeid, arbeidsmatige dagbesteding.

Staatsexamen 2018

We zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor het examen van 2018. Dit schooljaar doet weer een grote groep leerlingen mee aan het staatsexamen, in totaal 26 leerlingen. Sommige leerlingen doen alleen mee aan de rekentoets, of met enkele deelcertificaten, andere doen een volledig examenpakket, met de bedoeling een diploma te halen.

In de loop van november worden de leerlingen opgegeven voor het staatsexamen, en worden de speciale aanpassingen aangevraagd, dit wordt door school verzorgd.

We zullen u in de loop van het jaar op de hoogte houden van een en ander. Op de ouderavond op dinsdag 28 november wordt een presentatie gegeven, speciaal voor de ouders van leerlingen die staatsexamen VMBO of HAVO doen. Hier wordt uitleg gegeven over de opbouw van het examenjaar, en wat er van de leerling verwacht wordt. We hopen dat alle ouders van de examenleerlingen hierbij aanwezig kunnen zijn!

Hier alvast een overzicht van belangrijke data, soms zijn de exacte data nog niet bekend, omdat deze pas later bekend gemaakt worden. 

 • Ouderavond Dinsdag 28 november 2017;
 • Proefexamenweek Periode 5 februari t/m 16 februari 2018;
 • Rekentoets In de periode van 5 t/m 16 maart is de eerste afname Facet rekentoets (slechtziende leerlingen) op 2F- en 3F-niveau. De verzending van de uitslag van de rekentoets is in de periode 23 april tot en met 4 mei 2018. Braille-leerlingen mogen waarschijnlijk ook in maart de rekentoets maken, en anders in mei.
  De exacte data voor beide examens worden tijdig aan de leerlingen en ouders doorgegeven;
 • Centraal Schriftelijk Examen Periode 7 t/m 28 mei 2018.
 • Mondeling examen De mondelinge examens zijn dit jaar op zaterdag 7 julimaandag 9 juli  en dinsdag 10 juli.

Aansluitend aan de mondelinge examens is de feestelijke uitreiking van de certificaten en diploma’s, dit is op dinsdag 10 juli, vanaf 16.00, op school.

 • Herkansing 3e tijdvak
  8 t/m 18 augustus 2018. In deze periode worden herkansingen afgenomen, in het geval een leerling gezakt is en door een herkansing alsnog zou kunnen slagen. Dit valt in de zomervakantie, wilt u hier rekening mee houden bij het plannen van uw vakantie?
 • Herkansing mondelinge examens
  De herkansingen van de mondelinge examens zijn in de periode van 25 augustus t/m 1 september 2018, dit kan in Amersfoort zijn.

Madelon Veenemans, examencoördinator.