menu Sluit het hoofdmenu

Over de school

Het VSO van Bartiméus staat voor maatwerk, uiteraard binnen de kaders van de wet en regels. We kijken naar wat de leerling aan kan, dagen hem uit het beste uit zichzelf te halen en de eigen interesses en belevingswereld te ontdekken.

Het onderwijsprogramma sluit nauw aan op de kerndoelen en exameneisen die gelden voor het regulier voortgezet onderwijs. Het onderwijs is gedifferentieerd en sluit aan bij de individuele mogelijkheden, belevingswereld en interesses van de leerlingen. Wij willen een leerhuis en leefhuis zijn, waarin elke leerling wordt gekend.

Veilig klimaat

Het klimaat op school is uitdagend én veilig. Er is sprake van een gezonde leeromgeving, waarin we gebruik maken van moderne, zo nodig aangepaste hulpmiddelen. De school wil leerlingen de ruimte geven binnen een heldere structuur: er zijn duidelijke schoolregels opgesteld. Wij werken met een leerstofjaarklassensysteem en komen zo, in samenspraak met leerling en/of ouders, tegemoet aan de individuele onderwijs- en hulpvragen van leerlingen. Het voortgezet speciaal onderwijs heeft de volgende kenmerken:

 • De leerling staat centraal en wordt uitgedaagd;
 • Toegankelijk(heid) staat centraal; we houden rekening met de visuele beperking/mogelijkheden van de leerling (o.a. aangepast lesmateriaal);
 • Werken met en op de computer en aandacht voor het digitale leren;
 • De inhoud, de eindtermen en de exameneisen van het onderwijs sluiten zoveel mogelijk aan bij het regulier onderwijs.

Het VSO kent drie leerroutes met de volgende uitstroomprofielen:

 • Vmbo (VSO T) Uitstroom: vervolgonderwijs, arbeid;
 • Havo (VSO T)  Uitstroom: vervolgonderwijs, arbeid;
 • Praktijkonderwijs (VSO P) Uitstroom: arbeid, arbeidsmatige dagbesteding.

Staatsexamen 2019

We zijn op dit moment druk bezig met  het examen van 2019. Dit schooljaar doet een grote groep leerlingen mee aan het Staatsexamen, in totaal 17 leerlingen. Sommige leerlingen doen alleen mee aan de rekentoets, of met enkele deelcertificaten, andere doen een volledig examenpakket, met de bedoeling een diploma te halen.

In de loop van november 2018  zijn de leerlingen opgegeven voor het staatsexamen en werden de speciale aanpassingen aangevraagd. Dit werd door school verzorgd.

Op de ouderavond op dinsdag 4 december 2018 jjl. werd een presentatie gegeven, speciaal voor de ouders van leerlingen die staatsexamen Vmbo of Havo doen. Hier werd uitleg gegeven over de opbouw van het examenjaar en wat er van de leerling verwacht wordt. Veel ouders van de examenleerlingen en examenleerlingen waren hierbij aanwezig.

Hier een overzicht van belangrijke data:

 • Ouderavond jaarlijks ;
 • Proefexamenweek Periode 5 februari t/m 15 februari 2019;
 • Rekentoets In de periode van 4 t/m 15 maart 2019 is de afname van de rekentoets op 2F- en 3F-niveau. De verzending van de uitslag van de rekentoets is in de periode 23 april tot en met 4 mei 2019.
 • Centraal Schriftelijk Examen Periode 6 t/m 17 mei 2019.
 • Mondeling examen De mondelinge examens zijn op drie dagen, zaterdag 22 juni, maandag 24 juni en dinsdag 25 juni. Aansluitend aan de mondelinge examens is de feestelijke uitreiking van de certificaten en diploma’s, op 25 juni vanaf 16.00, op school.
 • Herkansing 3e tijdvak13 t/m 22 augustus 2019. In deze periode worden herkansingen afgenomen, in het geval een leerling gezakt is en door een herkansing alsnog zou kunnen slagen.
  Dit valt in de zomervakantie, wilt u hier rekening mee houden bij het plannen van uw vakantie?
 • Herkansing mondelinge examens De herkansingen van de mondelinge examens zijn in de periode van 25 augustus t/m 8 september 2019, dit kan in Amersfoort zijn.

Madelon Veenemans, examencoördinator.