menu Sluit het hoofdmenu

Over de school

Het VSO van Bartiméus staat voor maatwerk, uiteraard binnen de kaders van de wet en regels. We kijken naar wat de leerling aan kan, dagen hem uit het beste uit zichzelf te halen en de eigen interesses en belevingswereld te ontdekken.

Het onderwijsprogramma sluit nauw aan op de kerndoelen en exameneisen die gelden voor het regulier voortgezet onderwijs. Het onderwijs is gedifferentieerd en sluit aan bij de individuele mogelijkheden, belevingswereld en interesses van de leerlingen. Wij willen een leerhuis en leefhuis zijn, waarin elke leerling wordt gekend.

Veilig klimaat

Het klimaat op school is uitdagend én veilig. Er is sprake van een gezonde leeromgeving, waarin we gebruik maken van moderne, zo nodig aangepaste hulpmiddelen. De school wil leerlingen de ruimte geven binnen een heldere structuur: er zijn duidelijke schoolregels opgesteld. Wij werken met een leerstofjaarklassensysteem en komen zo, in samenspraak met leerling en/of ouders, tegemoet aan de individuele onderwijs- en hulpvragen van leerlingen.

Het voortgezet speciaal onderwijs heeft de volgende kenmerken:

  • De leerling staat centraal en wordt uitgedaagd;
  • Toegankelijk(heid) staat centraal; we houden rekening met de visuele beperking/mogelijkheden van de leerling (o.a. aangepast lesmateriaal);
  • Werken met en op de computer en aandacht voor het digitale leren;
  • De inhoud, de eindtermen en de exameneisen van het onderwijs sluiten zoveel mogelijk aan bij het regulier onderwijs.

Het VSO kent drie leerroutes met de volgende uitstroomprofielen:

  • VMBO (VSO T) Uitstroom: vervolgonderwijs, arbeid;
  • HAVO (VSO T)  Uitstroom: vervolgonderwijs, arbeid;
  • Praktijkonderwijs (VSO P) Uitstroom: arbeid, arbeidsmatige dagbesteding.

Examenprogramma

Bartiméus Onderwijs is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en valt onder de wet Primair Onderwijs. Onze school mag om die reden niet zelf officieel erkende examens afnemen.

Leerlingen die opgeleid worden voor het VMBO- of HAVO-diploma of voor deelcertificaten, kunnen wel meedoen met het Staatsexamen, wat georganiseerd wordt door de staatsexamencommissie, deze valt onder DUO. Op deze manier kunnen onze leerlingen toch een officieel erkend diploma behalen. Hierbij moeten wij ons als school houden aan de regels en voorschriften die voor het staatsexamen gelden.

In tegenstelling tot het regulier onderwijs kent het staatsexamen geen schoolonderzoeken. Het staatsexamen bestaat uit een centraal (schriftelijk) examen, dat identiek is aan het centraal examen voor de reguliere scholen en een college-examen dat mondeling wordt afgenomen in de laatste schoolweek. Het eindcijfer per vak wordt bepaald door het gemiddelde van deze twee examens.
Om een VMBO-TL of HAVO diploma te halen moet een leerling in minimaal zes of zeven vakken examen doen, waarbij Nederlandse taal en Engels verplicht zijn.

Examen 2018

We zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor het examen van 2018. Dit schooljaar doet namelijk een grote groep leerlingen examen, in totaal ongeveer 20 leerlingen. Sommige leerlingen doen alleen mee aan de rekentoets, of met enkele deelcertificaten, andere doen een volledig examenpakket, met de bedoeling een diploma te halen.

In de loop van november worden de leerlingen opgegeven voor het staatsexamen, en worden de speciale aanpassingen aangevraagd, dit wordt door school verzorgd.

We zullen u in de loop van het jaar op de hoogte houden van een en ander.

Madelon Veenemans, examencoördinator.