menu Sluit het hoofdmenu

Het leerlingvolgsysteem

Wij volgen nauwgezet de ontwikkeling van onze leerlingen.

OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP)

Aangezien leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en veelal een aangepast onderwijsprogramma volgen bij het leren wordt er naast het leerlingvolgsysteem een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) opgesteld. Het plan is verplicht voor alle leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs.

In het ontwikkelingsperspectief wordt ingeschat welke ontwikkelingsmogelijkheden een leerling heeft op langere termijn en welk eindniveau van de leerling verwacht kan worden. Het ontwikkelingsperspectief geeft aan welk onderwijsaanbod en welke ondersteuning de leerling nodig heeft om het te verwachten eindniveau te halen.

CITO LOVS

Om de cognitieve/didactische ontwikkeling van uw zoon of dochter te volgen, gebruiken wij CITO-toetsen en het CITO-leerling-onderwijsvolgsysteem. Dit is een onafhankelijke, landelijk genormeerde methode voor het toetsen van technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen/wiskunde. Aan de hand hiervan volgen wij zowel de vorderingen van uw zoon of dochter per jaargroep als het onderwijs van onze school.

De toetsen worden in januari/februari en in mei/juni afgenomen. Nadat de uitkomsten met u besproken zijn, worden ze vastgelegd in het leerlingdossier.

OVM

Naast het CITO-volgsysteem gebruiken wij het ontwikkelingsvolgmodel (OVM) van het Seminarium voor Orthopedagogiek. Hiermee volgen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. In de kleuterbouw en voor sommige leerlingen die de praktijkgerichte leerweg volgen, wordt het ook gebruikt om de totale ontwikkeling te volgen. 

OGW

Bartiméus Onderwijs kies voor opbrengstgericht werken (OGW) vanuit de maatschappelijke opdracht om transparant te zijn over onze opbrengsten. Wij willen laten zien dat we uit de leerlingen halen wat er in zit. Opbrengstgericht werken levert ons nieuwe gereedschappen om onze toegevoegde waarde in kaart te brengen, te analyseren en op grond daarvan te sturen op verdere onderwijskwaliteit ten einde een optimaal leerrendement te bewerkstelligen bij onze leerlingen. De kernvraag hierbij is: wanneer zijn wij tevreden met de behaalde resultaten en bieden wij de leerlingen het juiste onderwijsaanbod?