menu Sluit het hoofdmenu

Groepen: geen leerjaargroepen maar bouwgroepen

Op het SO in Zeist zijn er geen leerjaargroepen maar bouwgroepen.

Zoals:

Er worden soms ook combinaties van deze groepen gemaakt. Per schooljaar wordt bepaald door welke organisatie van groepen, leerlingen het meest tot hun recht komen. De afgelopen jaren hebben we gewerkt met 5 groepen. 

Kleuterobservatiegroep

In de kleuterobservatiegroep worden leerlingen geplaatst die om verschillende redenen nog niet klaar zijn voor het reguliere onderwijs. Of waarvan nog niet duidelijk is hoe ze zich ontwikkelen en welk vraagstuk in hun ontwikkeling het meest op de voorgrond treedt.

Bartiméus besteedt zowel aandacht aan leervoorwaarden als aan de manier waarop leerlingen op elkaar reageren en ze met elkaar omgaan.

Het onderwijs is erop gericht om sensorische integratie (gebruik van de tastzin, auditieve sensatie enz.) bij alle leerlingen (slechtziend en blind) te stimuleren. Bij blinde leerlingen is een verfijnde tastzin nodig om braille te leren. Slechtziende leerlingen worden gestimuleerd in het waarnemen van details. Voor hen is bij lezen van belang kleine verschillen visueel te kunnen onderscheiden.

Terwijl de leerling in deze groep onderwijs volgt, wordt het steeds duidelijker welke vorm van onderwijs het beste aansluit na de kleuterperiode.

Zo stromen er leerlingen door naar:

  • Onderbouw SO of PO (regulier basisonderwijs)
  • Locatie Doorn (Bosschool) wanneer een leerling gebaat is bij ZML-onderwijs (zeer moeilijk lerend).
  • Andere speciale onderwijsvorm

Desgewenst is bij een doorstroom naar een andere school extra ondersteuning via Bartiméus’ Ambulante Onderwijs Begeleiding (AOB).

Ons advies volgt pas nadat de orthopedagoog een psychologisch onderzoek heeft verricht en de leerkracht het ‘OntwikkelingsVolgModel voor Jonge Kinderen’ (OVM) heeft ingevuld. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind en de verwachte uitstroomrichting. Wanneer nog onzekerheid bestaat over zijn/haar mogelijkheden, adviseren wij een verlengd observatiejaar.       

Onderbouwgroep

Leerlingen die voldoen aan de leervoorwaarden voor groep 3 worden in de onderbouw geplaatst. Deze groep is vergelijkbaar met groep 3/4 van het reguliere basisonderwijs. De focus ligt in deze groep op leesonderwijs en woordenschatontwikkeling.

In deze groep wordt duidelijk of leerlingen gebaat zijn bij onderwijs op normaal, moeilijk of zeer moeilijk lerend niveau. Het kan zijn dat bij de uitstroom wordt bepaald dat leerlingen die naar de middenbouw van de school doorstromen. Vanuit deze groep stromen leerlingen door naar:

  • Middenbouwgroep SO of PO (regulier basisonderwijs)
  • ZML-locatie Doorn

Middenbouwgroep

Na twee jaar onderbouw worden leerlingen in de middenbouw geplaatst. Naast rekenen, taal, spelling en lezen, wordt in deze groep gestart met begrijpend lezen en oriëntatie op de wereld. Leesonderwijs blijft een belangrijk aandachtspunt.

De inhoud van het onderwijs is in grote lijnen vergelijkbaar met dat van het  reguliere basisonderwijs. De vakken die leerlingen daar krijgen, staan ook hier op het rooster. Ook voor onze leerlingen gelden door de overheid vastgestelde kerndoelen. Voor leerlingen die als uitstroomadvies PRO onderwijs of lager krijgen kan het zijn dat zij hun schoolcarrière bij het SO Zeist ook afmaken in een middenbouwgroep (er wordt vooral gekeken naar sociaal emotioneel welbevinden bij de groepskeuze).

Bovenbouwgroep

Na twee jaar Middenbouw komen leerlingen in de laatste fase van de basisschoolperiode.  Zoals eerder aangegeven worden leerlingen voorbereid op uitstroom naar leergericht vervolgonderwijs of praktijkonderwijs. Eind groep 7 of eerder wordt met ouders besproken wat het te verwachtte uitstroomadvies is. U kunt samen met uw kind dan zich op tijd oriënteren op het voortgezet (speciaal) onderwijs. Kinderen die doorstromen naar praktijkonderwijs hoeven niet alle kerndoelen van eind groep 8 te halen. Per kind kan het scala aan te behalen leerdoelen dan ook heel verschillend zijn. In principe doen alle leerlingen van groep 8 mee aan de landelijke Cito-eindtoets. De afgelopen jaren hebben we 2 bovenbouwgroepen gehad die qua onderwijs verschillend zijn ingericht. De manier van onderwijs sluit aan op het verwachte uitstroomniveau van de kinderen. De ene groep is meer gericht op Praktijkonderwijs en Basisberoepsgerichte leerweg. De andere bovenbouwgroep is meer gericht op Kader, TL en Havo. 
Het gaat erom dat de leerling voldoende basis heeft om na groep 8 aansluiting te vinden bij een vorm van voortgezet onderwijs die voor hem/haar het meest geschikt is.

Naast cognitieve vakken is er bijzondere aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taakgerichtheid/werkhouding van leerlingen. Deze worden gevolgd aan de hand van VISEON, een ontwikkelingsvolgmodel. Leerlingen krijgen ook een diploma’s voor de expertisevakken Oriëntatie & Mobiliteit (verkeer) en ICT-vaardigheden.

De basisschoolperiode wordt afgesloten met een schoolkamp en eindfeest. De leerlingen organiseren dit zelf onder begeleiding van de leerkracht en vakdocenten.