menu Sluit het hoofdmenu

Over onze school: Het So in Zeist

Waar staan wij voor ? Wij willen uit de leerling halen wat erin zit: “Laat zien wat jij kan”, zowel op cognitief gebied als op sociaal- emotioneel gebied en zelfredzaamheid.

De Bartiméusschool (so Zeist) is een school voor kinderen met een visuele beperking in de basisschoolleeftijd. Het onderwijs van de Bartiméus school is in grote lijnen vergelijkbaar met dat van een reguliere basisschool. De vakken die leerlingen daar krijgen, staan ook bij ons op het rooster. Voor de cognitieve vakken wordt handelingsgericht en opbrengstgericht gewerkt.
Naast cognitieve en zaakvakken, is er groter aanbod van creatieve vakken

Op de school werken we met twee verschillende leerroutes:

  • Leerlingen met uitstroomperspectief vmbo/havo
  • Leerlingen met uitstroomperspectief Praktijkonderwijs

Waarin zijn wij speciaal?

Wij bieden onderwijs in kleine groepen, 8-12 blinde en slechtziende leerlingen per groep. Vanzelfsprekend houden wij er rekening mee dat de onderwijsbehoeften voor blinde en slechtziende leerlingen verschillend kunnen zijn. Naast een leerkracht is er een klassenassistent of stagiair in de groep voor ondersteuning. Wij hebben vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, oriëntatie en mobiliteit, muziek en dramatische vorming. Lesmaterialen worden vergroot, tactiel (tastbaar) of gebrailleerd aangeboden. Bij het maken van toetsen krijgen onze leerlingen extra tijd. Onze leerlingen werken op de computer met vergroting of met de brailleleesregel.

Naast de cognitieve vakken, waarbij we opbrengst gericht werken, is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, zowel in de dagelijkse omgang als ook in speciale lessen van het PAD leerplan (Programma Alternatieve Denkstrategieën of Proberen Anders te Denken). Leerlingen leren in dit programma om te gaan met hun emoties en de invloed daarvan op de ander. Ook het vak dramatische vorming, gegeven door een vakdocent, levert daaraan een belangrijke bijdrage.Tot slot kunnen wij logopedie, fysiotherapie en ergotherapie aanbieden vanuit Bartiméus Dienstverlening.

Gewoon waar dat kan, speciaal waar nodig

Bij Bartiméus krijgt uw zoon of dochter onderwijs dat aansluit bij zijn of haar individuele mogelijkheden, belevingswereld en talenten. Uitgangspunt hierbij is 'gewoon waar het kan, speciaal waar nodig'. Er is veel individuele aandacht door kleinere groepen. De grootte van de groepen varieert van 8 tot 12 leerlingen. Hierdoor is het mogelijk uw kind zo nodig extra te begeleiden en/of in te gaan op specifieke behoeften. Naast de leerkrachten werken er ook klassenassistenten, die leerlingen begeleiden.

Oriëntatie, mobiliteit en verkeer op het SO

Op het SO wordt vanaf de onderbouw bekeken of een leerling les nodig heeft. De leerlingen worden gescreend en dan wordt bekeken of ze een stok nodig hebben en welke: een tasttstok of een herkenningsstok. Heeft de leerling een taststok nodig, dan krijgt hij individueel les. Hij leert zich oriënteren in de school en op het terrein. De stoktechniek wordt aangeleerd en hij leert veilig oversteken in de omgeving van Bartimeus.

In de middenbouw starten de verkeerslessen. Daarin wordt bekeken of de leerling wel of niet een herkenningsstok nodig heeft. Van de leerlingen die geen stok nodig hebben, wordt bekeken of ze kunnen fietsen. Tijdens de verkeerslessen wordt aandacht besteed aan de verkeersregels als voetganger en als fietser, zowel in theorie als praktijk. De leerlingen die een taststok gebruiken, blijven individueel mobiliteitsles krijgen in het centrum van Zeist.

In de bovenbouw krijgt een aantal leerlingen fietsles. Zij doen in groep 7 of 8 mee aan het landelijke verkeersexamen. Ook maken de leerlingen in de bovenbouw kennis met het openbaar vervoer en leren ze oversteken in drukke siruaties in het centrum van Utrecht. Als de leerling 12 jaar is, dan kan hij een OV-Begeleidingskaart aanvragen, zodat zijn begeleider gratis meereist. Op het VSO is deze OV-Begeleidingskaart verplicht. Het aanvraagformulier kunt u telefonisch aanvragen via 0900-1462 (€ 0.10 euro p.m.).

Heeft u vragen over de mobiliteit van uw kind, dan kunt u via de klassenleerkracht contact opnemen met de mobiliteitsinstructeur.

Bijzonder gewone schoolgebouw

Sinds het schooljaar 2014-2015 gebruiken we het nieuwe gebouw. De lokalen zijn bewust gelegen op het noorden zodat er geen direct zonlicht de klaslokalen binnenkomt.In de lokalen is een annex ruimte aanwezig, zodat leerlingen er apart kunnen werken. Bij de inrichting van de lokalen houden we rekening met de prikkelverwerking van leerlingen met problemen met zien doordat de hersenen signalen anders verwerken en leerlingen met autisme. Naast de klaslokalen is er een bibliotheekruimte, een wereldverkenningslokaal, een overblijfruimte en een speellokaal (kleine gymzaal) voor de kleuters en onderbouwleerlingen gerealiseerd.

In een eerste indruk is er niet zoveel 'anders' aan het gebouw. Dat komt omdat alle bijzonderheden die het gebouw voor onze leerlingen toegankelijk maken op een natuurlijke manier verwerkt zijn.

Voor de oriëntatie zijn er geleideplanken langs de muur aangebracht en bevinden er geleidelijnen op de vloer zodat leerlingen hun klas weten te vinden. De verschillende groepen zijn te herkennen aan de naam in zwartschrift of braille en aan een voelbaar symbooltje aan de deur. In de school en klaslokalen is optimale verlichting aanwezig. Indien nodig krijgt de leerling extra licht of minder licht op het werkblad. De school is zo in gericht dat leerlingen zich optimaal kunnen oriënteren. Er is rekening gehouden met contrasten en gidslijnen. Het meubilair is aangepast aan de visuele beperking. Zo hebben we schuine tafels voor de slechtziende leerlingen en voor de blinde leerlingen grotere tafels in verband met de braillemachine en brailleboeken.

Op het speelplein is een afgebakend, veilig gebied voor de jonge leerlingen. Er zijn diverse speelelementen die zowel voor blinde als slechtziende leerlingen veel uitdaging bieden.