menu Sluit het hoofdmenu

Over deze school

De school in Lochem werkt nauw samen met de onderwijshoofdlocatie in Zeist. De visie en aanpak van het onderwijs is identiek.Wij bieden basisonderwijs aan leerlingen van 4 – 12 jaar en gaan uit van het principe: “Gewoon waar het kan en speciaal waar het moet!”

School is leuk

Wij willen dat iedere leerling een leuke en boeiende tijd heeft bij ons op school. We bieden een veilige maar toch uitdagende omgeving. We vinden 'ervaren' belangrijk en proberen leerlingen te prikkelen om nieuwe dingen te proberen. We brengen binnen naar buiten en buiten naar binnen. Daarom hebben we ieder jaar speciale projecten. We nodigen bijvoorbeeld de brandweer uit om met wagen en uitrusting te komen. Maar we gaan ook, wanneer dat past bij de leerlingen, met het openbaar vervoer op pad naar een bijzonder evenement.

Ontwikkelingsvolgmodel (OVM)

In onze school maken we gebruik van het OntwikkelingsVolgModel (OVM) van Dick Memelink. Het OVM is een verfijnd observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt. De ontwikkelingslijnen zijn uitgesplitst in een aantal ontwikkelingsfasen die nauwgezet omschreven zijn. Hiermee wordt het adequaat registreren van het ontwikkelingsverloop mogelijk gemaakt. Bij elke ontwikkelingslijn zijn passende observatiepunten aangegeven, zodat persoonlijke verbijzonderingen van het kind met betrekking tot zijn gedrag en handelen kunnen worden vastgelegd. Zo komt de unieke ontwikkeling van elk kind tot uiting. In het OVM komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod: persoonlijkheidsontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, speel-en werkgedrag, (senso)motoriek, zintuiglijke ontwikkeling, taal, wereldverkenning, geletterdheid (lezen, schrijven, spellen) en gecijferdheid (rekenen/wiskunde).

Bewegingsonderwijs en Orientatie en Mobiliteit

Voor het bewegingsonderwijs maken de leerlingen van de kleuterobservatiegroep en onderbouw gebruik van het speellokaal, de overige groepen gaan voor het bewegingsonderwijs naar een gymzaal van de gemeente. De lessen bewegingsonderwijs worden een keer per week door de eigen leerkracht en een keer per week door een vakleerkracht bewegingsonderwijs gegeven. Wij vinden het prettig als de kinderen beschikken over een gemakkelijk zittende korte broek, t-shirt en gymschoenen met witte zolen. De gymspullen graag in een tas die voorzien is van de naam van de leerling. De tas kan op school blijven. Voor de vakanties en uiteraard tussentijds kan de tas mee naar huis, zodat de gymkleding gewassen kan worden. Elke week is een docent oriëntatie & mobiliteit vanuit Bartiméus Dienstverlening Deventer aanwezig. In nauwe samenwerking met de klassenleerkracht wordt het programma afgestemd.

Leerlingvolgsysteem - Cito

We maken op school gebruik van de toetsen van het Cito leerling- en onderwijsvolgsysteem. Een samenhangend geheel van methode onafhankelijke toetsen voor
technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen/wiskunde. Ook de Eindtoets Basisonderwijs en de niveautoets horen bij dit systeem. Aan de hand van deze toetsen kunnen we de vorderingen van individuele leerlingen, groepen leerlingen en het onderwijs op eigen school volgen. De Cito toetsen zijn landelijk genormeerd. Onze school neemt de toetsen af in de maanden januari/februari en mei/juni, vlak voor het uitkomen van het rapport. We leggen de gegevens per leerling vast en bewaren deze in het dossier van betreffende leerling.

Bijzondere ondersteuning

Elk jaar gaan de leerlingen voor een oogheelkundig onderzoek naar de afdeling Oogheelkunde Bartiméus in Deventer. Ouders ontvangen rechtstreeks een uitnodiging, zodat zij zelf bij het onderzoek aanwezig kunnen zijn.

Nieuwe leerlingen die de school in Lochem bezoeken, worden allen gescreend door de logopediste. Om de screening te laten plaatsvinden heeft de logopediste een verwijzing nodig van uw huisarts. Blijkt logopedie noodzakelijk, dan verzorgt de logopediste van de groepspraktijk in Lochem deze op onze onderwijslocatie. U kunt contact opnemen met de logopediste via: daaftink@logopediedebrug.nl

Ook fysiotherapie kan onder schooltijd op onze school worden aangeboden. Ook dit vindt uiteraard plaats na overleg met ouders. De fysiotherapie wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut van de groepspraktijk uit Lochem. U kunt contact opnemen met de fysiotherapeute via: info@anencokinderfysio.nl

Onze leerlingen kunnen regelmatig gezien worden door de jeugdarts van de GGD Deventer. Elk jaar wordt een gedeelte van de kinderen van de kleuterobservatiegroep en de bovenbouw uitgenodigd. Dit komt overeen met de kinderen vanuit het regulier onderwijs van groep 2 en groep 7. Deze onderzoeken vinden plaats in onze school. De GGD verzorgt de oproep voor het onderzoek, die naar het huisadres verzonden wordt.

Burgerschap

Burgerschap voor leerlingen met een visuele beperking heeft een extra dimensie. Alle leerlingen van onze school hebben een ernstige visuele beperking, zijn blind of slechtziend, waardoor ze niet zonder extra aanpassingen en voorzieningen aan de maatschappij kunnen deelnemen.

De kernfunctie van Bartiméus luidt daarom: ‘Mensen met een visuele beperking helpen hun weg te vinden in de samenleving: http://www.bartimeus.nl/over-bartim%C3%A9us

Het onderwijsconcept van Bartiméus onderwijs luidt in dit kader: ‘Wij vergroten je wereld’. Dit betekent dat Bartiméus Onderwijs speciale aandacht besteed aan:

 • Het ondersteunen van de leerling bij het ontwikkelen van een reëel zelfbeeld.
 • Het kennen van de leerling en van daaruit de leerling laten leren naar vermogen.
 • Het creëren van een balans tussen uitdaging en veiligheid.
 • Het toegankelijk maken van informatie.

Wij streven naar een schoolklimaat waarin sprake is van een evenwicht tussen veiligheid en uitdaging. In een dergelijk klimaat krijgen leerlingen gelegenheid op zoek te gaan naar hun authenticiteit. Het is belangrijk dat leerlingen zich naar hun eigen mogelijkheden ontwikkelen en gaan ervaren dat ze vaardig zijn om nu en straks met andere mensen samen te leren, te leven, te wonen en te werken. Wij ervaren het als onze plicht onze leerlingen uit te dagen hun grenzen daarbij te verleggen. Leerlingen hebben recht op en een plicht tot opleiding en arbeid naar vermogen.

De leerlingen op onze school hebben allemaal ervaren dat hun leven beperkingen heeft. Samen met de leerlingen en hun ouders plannen maken en die realiseren dat is de uitdaging voor ons onderwijs. Hoge verwachtingen hebben en die realiseren door haalbare doelen te stellen. Met elkaar zoeken naar wat er ondanks de handicap wél kan.

Risico’s bij burgerschapsvorming

Kinderen met een visuele beperking hebben meer tijd nodig om hun dagelijks leven vorm te geven. Zij hebben meer tijd nodig om de wereld om hen heen te begrijpen en er betekenis aan te geven. Zij hebben bij het aanleren praktische handelingen begeleiding nodig en blijven die bij het uitvoeren daarvan vaak nodig hebben.

Bij de sociale omgang moeten zij zich meer inspannen om de interactie tussen mensen te volgen en soms missen zij de non-verbale communicatie.

Dat kan er toe leiden dat zij situaties niet overzien en niet door anderen begrepen worden. Zo lopen zij het risico om later als burgers in de samenleving in een geïsoleerde positie terecht te komen. Voor mensen met een ernstige visuele beperking is burgerschap nooit een vanzelfsprekende zaak, maar één die verworven moet worden. Hoeveel te meer geldt dit voor medemensen met een meervoudige beperking.

De vraag om een bijdrage aan die samenleving te geven is een extra uitdaging. Daarbij is het van groot belang dat de samenleving openstaat voor mensen met een beperking. Wat heeft de samenleving hen te bieden en hoe kunnen wij als Bartiméus daar een bijdrage aan leveren?

Onderwijsaanbod burgerschap voor leerlingen met visuele beperking

De invloed van een ernstige visuele beperking is groot. Vaak groter dan de buitenwereld zich realiseert, omdat de beperking vaak niet waar te nemen is. Bovenstaande risico’s vragen in ons onderwijs voortdurende aandacht en extra begeleiding en tijd. Voortdurende aandacht om er zeker van te zijn dat de leerling op de juiste manier betekenis kan geven aan de wereld om hem heen en daarin zijn positie kan bepalen.

Enkele belangrijke principes zijn:

 • Leerlingen uitdagen om te exploreren, om zelf zintuiglijke ervaringen op te doen. Dit is onder andere van belang voor de conceptontwikkeling.
 • Veel leerlingen met een visuele beperking hebben een achterstand op sociaal-emotioneel gebied. Daarom wordt in het so klassikaal een aangepaste versie van het Programma Alternatieve Denkstrategieën aangeboden.
 • De compenserende leerstrategieën van de leerling zelf bevorderen: het aanleren van een systematische kijkstrategie en het werk leren ordenen en organiseren.
 • Rekening houden met het feit dat veel communicatie in het dagelijks leven non-verbaal is (lichaamstaal, mimiek, etc). Omdat leerlingen met een visuele beperking hierdoor veel missen, speelt taal een belangrijke rol in ons onderwijs en onze begeleiding. Instructie, feedback en interacties met en tussen leerlingen worden als het ware ‘verbaal ondertiteld’.
 • Met uitzondering van het tempo, stellen we aan leerlingen met een visuele beperking dezelfde eisen als aan goedziende leerlingen.
 • In het speciaal onderwijs bestaat het risico van ‘overbescherming’, waardoor leerlingen onvoldoende worden gestimuleerd en de aansluiting met reguliere situaties wordt bemoeilijkt. Daarom gebruiken wij in in de school zoveel mogelijk methoden uit het reguliere onderwijs.
 • Gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen: aangepaste leermaterialen, waaronder aangepaste schriften, vergrotingen en braille, een speciale schrijfmethode, veel ict-lesmateriaal, aangepaste spel- en sportmaterialen, taststokken.
 • Een voorspelbare, rustige en overzichtelijk inrichting van de school, de gangen, het lokaal en de werkplek.
 • Het tempo waarin de lesstof wordt verwerkt is aangepast, omdat alles meer tijd kost, bijvoorbeeld het zoeken van de juiste bladzijde. Om schriftelijke informatie op te nemen en te verwerken, hebben slechtziende leerlingen anderhalf maal en blinde leerlingen tweemaal zoveel tijd nodig dan goedziende leerlingen.

Burgerschapsvorming in een brede context

Burgerschapsvorming is een aandachtsgebied dat in alle vakken aan de orde kan komen, niet als een apart schoolvak. Het gaat om thema’s die in bestaande leergebieden en vakoverstijgende activiteiten aan de orde kunnen komen, maar die ook vorm krijgen het pedagogische klimaat in de school, in schoolbrede activiteiten en buitenschoolse activiteiten. Ervaringen, zowel binnen- als buitenschools, spelen een belangrijke rol. Het ontwikkelen van vaardigheden en houdingen en het opdoen van en reflecteren op ervaringen staat centraal.

Het is van belang dat leerlingen sociale competenties ontwikkelen, initiatief en verantwoordelijkheid leren nemen, leren discussiëren en een eigen mening vormen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat werkvormen en opdrachten leerlingen stimuleren tot:

 • eigen verantwoordelijkheid
 • persoonlijke identificatie
 • sociale interactie
 • discussie en kritische meningsvorming
 • kritische reflectie en onderzoek

Burgerschapscompetenties ontwikkelen leerlingen niet alleen in de klas en op school, maar ook daar buiten. Het betrekken van de buitenwereld bij het onderwijs is dan ook belangrijk.

Bevordering van burgerschap en integratie

Het omgaan met elkaar vraagt veiligheid en uitdaging op verschillende manieren, voor elke leerling kan dat anders zijn. Daarmee is de school een oefenplaats voor het hebben van eigenwaarde, zelfvertrouwen, en respect voor ieders eigenheid.

De leerlingen zijn afhankelijk van begeleiding, maar daarbij moeten zij ook zelfstandig zijn en leren om zelf verantwoordelijkheid te dragen. Niet alleen hulp aanvaarden, maar ook beseffen dat burgerschap een bijdrage van jou vraagt.

De leerlingen van onze school komen uit alle delen van het land en uit verschillende milieus en ze hebben verschillende identiteiten, overtuigingen en achtergronden; leerlingen uit een traditioneel Hollands christelijk milieu, een oorlogsslachtoffertje uit Somalië, een tijdelijke passant uit Thailand; leerlingen uit sociaal-zwakke of vooraanstaande, intellectuele milieus. Op onze school is plek voor allemaal, een plaats voor ontmoeting en gesprek.

Dat vraagt van de school om een open houding naar anderen. Onze school werkt vanuit een christelijke identiteit, die we uitdragen o.a. door godsdienstlessen, vieringen. We staan open voor andere geloven en overtuigingen en geven daar ook ruimte aan. Aan leerlingen wordt naar hun mening en overtuiging gevraagd, bijvoorbeeld bij de godsdienstlessen en de vieringen, met respect en interesse. Leraren en leerlingen doen actief aan de vieringen mee. Ook ouders worden daarbij regelmatig voor uitgenodigd en zo mogelijk bij betrokken.