menu Sluit het hoofdmenu

Van start met de Wzd: wat is er veranderd?

geplaatst op Icoon Wet zorg en dwang

Sinds deze maand werken we volgens de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd regelt de onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het uitgangspunt is dat onvrijwillige zorg alleen wordt gegeven als het echt niet anders kan. Goede zorg en veilige vrijheid voor iedereen, daar draait het om. Werken volgens de Wzd brengt veranderingen met zich mee, onder andere voor de besprekingen over de zorgplannen.

Zorgplanoverleg

Het behandelteamoverleg (BTO’s) en de ondersteuningsplanbespreking (OSP) zijn vervangen door het zorgplanoverleg (ZPO). In deze zorgplanoverleggen bespreekt het team de zorg aan de cliënten die ze onder hun hoede hebben. Dit team ziet er anders uit dan voorheen. Behalve het behandelteam (arts verstandelijk gehandicapten, teamleider en gedragsdeskundige) nemen ook de coördinerend begeleider en soms een begeleider B van een ander team deel aan het zorgplanoverleg. Eens per jaar krijgt ook de cliëntvertegenwoordiger een uitnodiging.

Planning en volgorde zorgplanoverleggen

De Wzd schrijft een aantal stappen voor als er sprake is van onvrijwillige zorg. De planning van de vervolgbesprekingen is afhankelijk van het al dan niet voortzetten van de maatregelen die zijn genomen. De Wzd is er tenslotte op gericht onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen. 

Om deze reden bespreken we de zorgplannen mét maatregelen als eerste. We weten daarna op welke termijn het volgende overleg moet plaatsvinden. De planning is een hele puzzel, maar álle zorgplannen worden dit jaar besproken, ook de zorgplannen zonder onvrijwillige zorg. 

Uitnodiging zorgplanoverleg

Cliëntvertegenwoordigers ontvangen één keer per jaar een uitnodiging om zelf of samen met hun verwant bij het zorgplanoverleg aanwezig te zijn. Het overleg duurt een uur en vindt online plaats via Microsoft Teams. Als u niet gewend bent of niet in staat bent om op deze manier te overleggen, dan kijken we samen met u naar een passende oplossing. Het secretariaat zorgt voor de uitnodigingen voor het zorgplanoverleg.

In deze startfase kan het even duren voordat cliëntvertegenwoordigers een uitnodiging krijgen voor het bespreken van het zorgplan van hun verwant. De uitnodigingen voor de eerste ZPO's kunnen we daardoor helaas niet ruim voor het moment van de bespreking versturen. Daarvoor onze excuses. Voor  ZPO's die later gepland zijn, kunnen we de uitnodiging wel langer van tevoren verzenden. 

Geplande zorgplanoverleggen kunnen we helaas niet verplaatsen. Dat komt omdat er veel teamleden deelnemen aan een ZPO en het erg lastig is om een moment te vinden waarop iedereen aanwezig kan zijn. We vragen hiervoor uw begrip. Zeker nu er meer mensen bij het overleg aanwezig zijn en bijvoorbeeld artsen vaak volle agenda’s hebben, is het een uitdaging een geschikt moment te vinden. 

U ontvangt de uitnodiging meteen nadat we het overleg hebben ingepland. Dat is op termijn dus ruim voor de geplande datum, zodat u er rekening mee kunt houden in uw agenda. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan horen we uw aandachtspunten graag vooraf. We vinden uw betrokkenheid en inbreng namelijk erg belangrijk. De cliëntbegeleider van uw naaste neemt uw inbreng dan mee in de bespreking. Na afloop informeren we u over hetgeen besproken is.

Soms plannen we vanwege maatregelen onvrijwillige zorg meerdere zorgplanoverleggen in. De coördinerend begeleider stelt de cliëntvertegenwoordiger hier dan vooraf van op de hoogte. Ook in deze gevallen is er ruimte voor eventuele inbreng. Wilt u bij een extra overleg aanwezig zijn, bespreek dit dan met de coördinerend begeleider. Samen met u bespreken zij de wensen en mogelijkheden. Voor de extra overleggen is maar een half uur tijd, daarom is er in zo’n gesprek geen gelegenheid voor discussie of overleg over iets anders dan het zorgplan. 

Los van de ZPO’s hebben cliëntvertegenwoordigers vaker contact met de cliëntbegeleider van hun naaste. Bij hem of haar kunnen vertegenwoordigers altijd terecht, ook met vragen over onvrijwillige zorg. En als er sprake is van een verandering in de zorg dan zal de begeleider hierover altijd contact opnemen voor overleg. Ook als er nog geen ZPO is ingepland.

Evalueren en verbeteren

Een nieuwe werkwijze is even wennen. Daarom evalueren het nieuwe proces continu. Heeft u verbeterpunten of suggesties? Mail dan naar wzd@bartimeus.nl

Meer weten?

Heeft u vragen, bespreek die dan met de coördinerend begeleider of mail naar wzd@bartimeus.nl. Meer informatie over de Wet zorg en dwang vindt u op deze pagina en in de nieuwsbrief-special over de Wzd.