menu Sluit het hoofdmenu

Kwaliteitsrapport: cliënten en medewerkers over goede zorg

geplaatst op medewerker begeleidt client bij houtbewerking

Wat is goede zorg bij Bartiméus? We bekijken dit altijd vanuit de perspectieven van onze cliënten en professionals. Zo kunnen we samen verder verbeteren. Lees alles over onze woonzorg, de werkwijze, borgen van kwaliteit en nieuwe ontwikkelingen in het kwaliteitsrapport verblijfszorg, dat nu voor iedereen beschikbaar is.

Het rapport geeft een mooi beeld van de acties die worden ondernomen om goede zorg (in het kader van de Wet langdurige zorg) te leveren, zo is de conclusie van de cliëntenraad wonen. Cliënten, hun vertegenwoordigers én zorgmedewerkers is voor dit onderzoek gevraagd naar hun ervaringen.  

De gemiddelde tevredenheidsscore (2019) bij bewoners in de verschillende woonvormen bij Bartiméus is 4,2 op een schaal van 5. In het rapport (bijlage 6) staan ook de verbeteracties die vanuit Bartiméus gepland staan voor 2020. Zo scherpen we het valpreventiebeleid dit jaar verder aan. In 2019 hebben we door de inzet van het instrument 'Valrisico-inventarisatie-score' en een valtrainingsprogramma nog meer inzicht gekregen in de valrisico’s bij (oudere) cliënten. Extra aandacht in het ene jaar, leidt tot verdere aanscherping van de aanpak in het volgende jaar; zo kunnen we samen continu verbeteren.  

medewerker geeft client hand en aandachtWonen

Bij Bartiméus wonen op verschillende locaties bijna 600 mensen met een meervoudige beperking, bijvoorbeeld blind of slechtziend in combinatie met een verstandelijke beperking, auditieve of lichamelijke aandoeningen. Mensen die veelal intensieve zorg nodig hebben. We bieden verschillende vormen van kleinschalig wonen aansluitend op de zorgbehoefte, met zoveel mogelijk zelfstandigheid en alle voorzieningen.  

Verbeteren 

In onze werkwijze in de langdurige (verblijfs)zorg vormt ‘samen continu verbeteren’ een belangrijke basis. Daarom is dit rapport met de ervaringen van alle betrokkenen, voor ons ook zo van belang. Door met elkaar het gesprek aan te gaan over verwachtingen en bevindingen in het heden, kunnen we verder werken aan de verbeteringen voor morgen. 

Dialoog en medezeggenschap

Daarmee komen we ook op een andere pijler; ‘werken in de driehoek’, de permanente dialoog tussen alle betrokkenen: cliënt, vertegenwoordiger en begeleider. Dat kan gaan om de bespreking van ondersteuningsplannen, de huiskameroverleggen (bewoners onderling) en de cliëntenmedezeggenschap in beleids- en besluitvorming bij Bartiméus (cliënten- leiding). De medezeggenschap zijn we momenteel per locatie en klantgroep aan het organiseren, zodat cliënten meer grip kunnen krijgen op de thema’s en besluitvorming die voor hen belangrijk zijn. Lees hier meer over vernieuwd medezeggenschap

Participatie 

De kwaliteit van leven is waar we ons voor inzetten. Onze bewoners geven in het onderzoek aan over het algemeen tevreden te zijn over hun fysieke en psychische welbevinden, maar vinden ‘participatie in de samenleving’ een ingewikkeld onderwerp. Ieder heeft er een andere verwachting bij, en daar willen we zo goed mogelijk op inspelen. In 2020 is er blijvende aandacht voor interventies die mogelijk zijn om de tevredenheid op ‘deelname aan de samenleving’ te vergroten. 

Rapport 

Het kwaliteitsrapport van Bartiméus geeft inzicht in aspecten die voor cliënten de kwaliteit van zorg en leven bepalen. Het rapport is opgebouwd aan de hand van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 van de VGN en andere belangenorganisaties in de gehandicaptenzorg. 

Een paar resultaten uit het onderzoek 

  • De gemiddelde tevredenheidsscore (2019) is 3,9 op een schaal van 5. 
  • De kwaliteit van zorg wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de woonomgeving. Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de cliënten (94%) aangeeft tevreden te zijn met hun woonomgeving.  
  • Van de deelnemers aan de dagbesteding is 92% tevreden. 
  • Daarnaast biedt ook de inzet van vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven omdat zij er voor een deel voor kunnen zorgen dat cliënten individuele activiteiten ondernemen. In 2019 zijn er 88 nieuwe vrijwilligers ingeschreven, dat brengt het totaal op 838 vrijwilligers.  
  • Vrijwel alle cliënten (95%) geven aan tevreden de activiteiten in de vrije tijd en de initiatieven van het team Vrije tijd. (‘Ik doe leuke dingen in mijn vrije tijd’) 
  • 82% van de cliënten reageert met voldoende, behoorlijk of zeer tevreden op de vraag: 'Ik neem regelmatig deel aan sport of recreatieve activiteiten' (was 75%).  
  • Zorgmedewerkers geven een 8,1 voor het gevoel van trots op het eigen werk.  

Het volledige kwaliteitsrapport verblijfszorg leest u hier

Meer over ons kwaliteitsbeleid, standaarden en manier van werken leest u op bartimeus.nl/kwaliteit