menu Sluit het hoofdmenu

Gezocht: Leden voor de raad van toezicht

geplaatst op geeltje met gezocht

Bartiméus zoekt twee nieuwe leden voor de raad van toezicht. Gezocht wordt naar een lid voor het aandachtsgebied 'Financiering en bedrijfsvoering' en een lid op voordracht van de cliëntenraad.

De raad van toezicht heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Bartiméus. De raad van toezicht komt zes tot acht maal per jaar bijeen, naast aanvullende bijeenkom­sten met de medezeggenschap, ontmoetingen met het bestuur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en bezoek van locaties. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht haar eigen functioneren. Hieronder leest u beknopte informatie over de functies. De uitgebreide vacaturetekst kunt u hier downloaden.

Profielschets

De leden van de raad van toezicht beschikken over academisch werk- en denkniveau, bestuurlijke ervaring en hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zij leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en maatschappelijke bezigheden. De leden hebben het vermogen netwerken te onderhouden, constructief in te brengen en beschikken over specifieke deskundigheid op een of meer beleidsterreinen van Bartiméus. Kandidaten hebben een open en betrokken instelling, en zijn daarop aanspreekbaar en zelfreflectief. Kandidaten zijn zich persoonlijk bewust van de ontwikkelingen in het sociaal domein (zorg, onderwijs en arbeidstoeleiding). De leden van de raad van toezicht hebben zicht op het strategisch management van professionele organisaties en leveren een bijdrage aan de raad van toezicht vanuit het besef dat de maatschappelijke opdracht belangrijker is dan winst maken. Vanuit karakter en ervaring kunnen omgaan met verandering, onzekerheid en dynamiek is vereist. Van kandidaten wordt verwacht dat zij zich aantoonbaar kunnen identificeren met de geldende mensgerichte kernwaarden (mensgericht, deskundig, vooruitstrevend en ondernemend) van Bartiméus en de christelijke visie waar vanuit gewerkt wordt.

Profielschets kwaliteitszetel namens de cliënten in de raad van toezicht

De kandidaat heeft kennis van de specifieke doelgroep en weet goed te luisteren naar hetgeen in de doelgroep leeft. Daarnaast is de kandidaat in staat om de vragen en behoefte van de doelgroep te vertalen naar de toezichthoudende rol. Hij/zij onderhoudt, binnen het kader van de governancecode, vanuit oprechte interesse contact met de centrale cliëntenraad en - via werkbezoeken - met cliënten op locatieniveau, vanuit cliëntperspectief (ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking is gewenst). Naast zorgsector-specifieke kennis wordt ervaring met ontwikkelingen in de sector (zoals cliëntpositionering en wet- en regelgeving rondom de organisatie) in relatie tot inhoudelijke toepassing daarvan in een professionele omgeving vereist.

Profielschets raadslid (beoogd voorzitter auditcommissie) met kennis en ervaring op het gebied van financiering in de zorg

De kandidaat beschikt over bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in de zorg (cure/care) en een strategisch conceptueel denk­vermogen. Hij/zij is in staat op ondernemende wijze bestuur­lijke en financiële aangelegen­heden vanuit een integrale visie en scenario's te verbinden met een toekomstbestendige strategie voor Bartiméus. Een brede maatschappelijke belangstelling, aantoonbare affiniteit met zorg en een gevarieerd netwerk dat van nut kan zijn in de functie van toezichthouder. Een scherp oog voor de eisen die kwaliteit van zorg en van leven stelt aan de organisatie. Bij voorkeur beschikt een kandidaat over het vermogen om juridisch getinte afwegingen te kunnen maken.

Reageren

Bartiméus laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot. Voor meer infor­matie kunt u contact opnemen met Robin van der Harst of Gerald Knol (tel. 020 - 6470201). Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun CV en motivatie, bij voorkeur per e-mail en uiterlijk op 20 augustus 2018, te richten aan Gerald Knol, via reacties@holtropravesloot.nl. Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.