menu Sluit het hoofdmenu

Medezeggenschapsraad Onderwijs (MR)

De Medezeggenschapsraad Onderwijs (MR) staat voor belangenbehartiging, meedenken en meebeslissen door leerlingen, ouders en medewerkers op de scholen en in de Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (AOB) van Bartiméus.

De MR is een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad waarin de belangen van alle scholen van Bartiméus worden meegenomen. Open en gelijkwaardig overleg draagt bij aan kwaliteitsbewaking en verdere verbetering van het onderwijs. 

Nieuws

De medezeggenschap is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Dit is een kader voor de onderwerpen waar de MR over kan meedenken en meebeslissen. Ook de Wet op de Expertisecentra (WEC) voor voorzieningen in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is van toepassing op de MR. Lees hier meer algemene informatie over medezeggenschap bij Bartiméus

Onderwerpen waar de MR over meedenkt zijn onder andere het jaarplan, het vakantierooster, de ouderbijdrage, schoolgidsen en het bestuursformatieplan. 

Aandachtgebied van de MR omvat de scholen van Bartiméus en de Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (AOB): 

De Ambulant Onderwijskundig Begeleiders van Bartiméus geven begeleiding aan zo’n 950 leerlingen met een visuele beperking in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Daarnaast wordt door hen ook ondersteuning geboden aan scholen voor Speciaal onderwijs en Praktijkscholen.

De MR bestaat uit 8 leden, waarvan 4 door en uit het personeel worden gekozen en 4 door en uit de ouders.   

Raadsleden 

Voorzitter: Denis Minken (ouder).
Leden:
Cees Rentier (ouder);
Anne Baauw (ouder);
Miranda Meijnen (ouder);
Jaap Wolters (AOB);
Vacature personeelsgeleding;
Mike Hendriks (leerkracht);
Hester Boll (leerkracht).

Contact

Wilt u meer weten over de MR of heeft u een opmerking, vraag of tip? Stuur dan een e-mail naar mr-onderwijs@bartimeus.nl of bel naar ambtelijk secretaris Esseline Braakhekke, telefoon 06 – 343 70 616. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
De vergaderingen van de MR vinden op dit moment vanwege coronamaatregelen plaats via Teams.