menu Sluit het hoofdmenu

Cliëntenraad Volwassenen met een meervoudige beperking locatie Zeist

De Cliëntenraad Volwassenen met een meervoudige beperking locatie Zeist (hierna: cliëntenraad VMB Zeist) bestaat uit enkele cliënten van Bartiméus die wonen op het terrein in Zeist en enkele cliëntvertegenwoordigers van bewoners van de locatie Zeist. Deze cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten die verblijven op het terrein van Bartiméus Zeist in de breedste zin.

De cliëntenraad VMB Zeist werkt nauw samen met de cliëntenraad VMB Doorn en cliëntenraad VMB Driebergen. Deze drie cliëntenraden vallen onder dezelfde klantgroep: 'Volwassenen met een Meervoudige Beperking' (VMB) en trekken bij gezamenlijke thema’s met elkaar op. 

Medezeggenschap van cliënten bij Bartiméus is in de wet Medezeggenschap van Cliënten in Zorginstellingen (Wmcz) vastgelegd. De Cliëntenraad maakt het mogelijk dat cliënten en cliëntvertegenwoordigers mee kunnen praten binnen Bartiméus. 

Onderwerpen die in de cliëntenraad locatie Zeist besproken worden hebben betrekking op algemene zaken die de woonomgeving, de woningen en de dagbesteding betreffen. Onze raad kan daarover informatie vragen bij de leiding van de klantgroep VMB maar ook, gevraagd en ongevraagd, advies geven over allerlei onderwerpen. Er is een overlegstructuur met teamleiders, coördinerend begeleiders (CB’ers) en management, dus de lijnen zijn kort. 

Visie 

Medezeggenschap van cliënten bij Bartiméus is op maat georganiseerd in cliëntenraden per klantgroep. De cliëntenraad VMB Zeist behartigt de belangen van cliënten met een visuele en een meervoudige beperking die wonen en/of werken bij Bartiméus. Wij vinden het belangrijk zo vroeg mogelijk mee te kunnen denken met en inspraak te hebben op besluiten die de organisatie neemt. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat cliënten de zorg krijgen die zij wensen en nodig hebben. 

Samen staan we sterk 

De leden van de cliëntenraad Zeist, die alle belanghebbenden vertegenwoordigen, willen graag in contact komen met u als familie, mentor, vrijwilliger, medewerker of in een andere hoedanigheid en horen graag wat er leeft. Wij hopen er daarmee aan bij te kunnen dragen dat de verblijfs- en zorgomstandigheden voor de bewoners van de locatie Zeist op het gewenste niveau komen en blijven. Contact opnemen kan via email, telefonisch of gewoon op de locatie zelf.  

De onderwerpen dienen wel altijd betrekking te hebben op zaken die voor meer mensen van belang zijn. Wij kunnen ook meerdere onderwerpen of aandachtspunten bundelen en zo aankaarten bij teamleiders en directie. Helaas kunnen wij geen individuele klachten of vragen oplossen. Natuurlijk kunnen wij wel de weg wijzen. 

Maak gebruik van deze manier van medezeggenschap om zo Bartiméus een nog mooiere plek te maken voor onze dierbaren om te wonen en te werken 

Wilt u nu reageren?  Stuur een e-mail naar ClientenraadVolwassenenMbZeist@bartimeus.nl    

Raadsleden 

Voorzitter: Lucia van Rouendal (moeder van Marjolein Anneveld, wonende op Fonteinstraat 1). 
Leden: 
Jeremy Backus (wonende op Muziekstraat 2-4);  
Netteke Bonsel (moeder van Sunna, wonende op Fonteinstraat 1); 
Hennie Dorrestijn (moeder van Mo Jansen, wonende op Ganzenstraat 5); 
Linda en Louck Jansen (ouders van Amber Jansen, wonende op de Tweesprong); 
Ambtelijk secretaris: Marieke van Rooijen. 

Speerpunten 2021 

De Cliëntenraad VMB locatie Zeist heeft voor 2021 een aantal speerpunten vastgesteld. Enkele onderwerpen waar de cliëntenraad zich op richt, zijn: 

  • Contact met de achterban. 
  • Cliënttevredenheid. 
  • Medische faciliteiten op het terrein in Zeist. 
  • Vrije tijdsbesteding in Zeist. 
  • Veiligheid op het gebied van de leef- en werkomgeving op de locatie. 
  • Inzicht financiën en zijn structuur. 
  • Kwaliteitsplan/rapport en jaarplan. 
  • Informatie voor cliënten (vertegenwoordigers) in begrijpelijke taal. 
  • Zorgplancyclus. 
  • Het werken in de Driehoek (cliënt, begeleider, cliëntvertegenwoordiger). 

Voor meer informatie 

Heeft u vragen, ideeën of andere suggesties, neem dan contact met ons op. Bel 06 - 14 72 30 48 (Marieke van Rooijen, secretaris) of stuur een e-mail naar ClientenraadVolwassenenMbZeist@bartimeus.nl