menu Sluit het hoofdmenu

Maatregelen onderwijs

Onze scholen richten we in volgens de richtlijnen van het RIVM. We gebruiken hiervoor de landelijke protocollen voor het speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Ons coronabeleid stemmen we waar nodig af met het beleid binnen de zorg van Bartiméus. Elke school heeft een plan van aanpak, dat steeds aangepast wordt als de landelijke richtlijnen veranderen. De plannen zijn opgesteld in samenspraak met de Medezeggenschapsraad (MR).

Op scholen van Bartiméus geldt een aantal algemene maatregelen voor de gezondheid en ondersteuning van leerlingen, ouders en medewerkers. Dan kunt u denken aan hygiëne maatregelen, inrichting van de school, zo min mogelijk volwassenen op school, digitale oudercontacten of het gebruik van mondkapjes. Meer over de algemene maatregelen leest u verderop deze pagina.

Onderstaand leest u per school wat de specifieke aanpak is om onderwijs en zorg voor onze leerlingen zo goed mogelijk aan te bieden.  

Update 25 juni 2021: 
In de richtlijn van de PO-raad zijn de volgende versoepelingen opgenomen:

 • Leerlingen mogen weer gezamenlijk pauze houden
 • Klasse-uitjes zijn mogelijk
 • Afscheid en eindmusical zijn mogelijk
 • Lesaanbod: er zijn geen beperkingen meer voor muziekonderwijs

Het gebruik van mondkapjes blijft ongewijzigd voor leerlingen, leerkrachten en bezoekers in het VSO. We hier de richtlijnen van de PO-raad.

 • VSO-leerlingen, medewerkers en bezoekers in Zeist dragen een mondkapje als ze zich verplaatsen in of buiten de klas.
 • In Doorn dragen de VSO-leerlingen waar mogelijk een mondkapje. Medewerkers, leerlingen of bezoekers die zitten, mogen het mondkapje afdoen.

Speciaal basisonderwijs

De meeste leerlingen van de SO Zeist, SO Lochem en de SO-afdeling van de Bosschool komen weer naar school voor fysiek onderwijs. We willen onze scholen zo veilig mogelijk houden, daarom hebben we maatregelen genomen waarmee we de druk in gezamenlijke ruimtes kunnen verminderen en waarmee we de 1,5 meter afstand tussen volwassenen kunnen waarborgen. Verder zijn de details per school en soms per groep op maat verder ingevuld.

Verder zijn de algemene maatregelen van kracht. Onze scholen passen de RIVM- adviezen en richtlijnen voor onderwijs toe.

Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen naar school:

 • bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
 • als ze af en toe hoesten
 • met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid

Leerlingen blijven thuis als:

 • ze naast verkoudheidsklachten ook koorts hebben en/of benauwd zijn en/of meer dan af toe hoesten
 • ze getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat
 • ze in contact zijn geweest met een patiënt met een bevestigde Covid-19 infectie én als ze zelf klachten hebben die passen bij een corona-besmetting
 • ze bij iemand in huis wonen die naast milde corona-klachten ook koorts heeft en/of benauwd is. In zo’n geval moet iedereen thuisblijven totdat de persoon met klachten een negatieve testuitslag heeft.
 • ze een huisgenoot hebben met een bevestigde Covid-19 infectie. In zo’n geval moeten de kinderen gedurende de hele quarantaineperiode thuisblijven. Als kinderen tijdens de quarantaine zelf geen klachten krijgen, mogen ze na die periode weer naar school. Lees hier meer over quarantainegezinnen.

We adviseren om kinderen jonger dan 12 jaar te laten testen als:

 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheid maar er ook sprake is van bijvoorbeeld hoesten, koorts en/of benauwdheid of als een kind anderszins ernstig ziek is
 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek

Meer informatie over langdurige neusverkoudheid en corona leest u hier.

Speciaal voortgezet onderwijs

Op het VSO Zeist bieden we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag fysiek onderwijs aan alle leerlingen op school. De woensdag blijft een online lesdag voor de meeste leerlingen. Een klein aantal komt ook op woensdag naar school.

Een maatregel van het kabinet is dat de vso-leerlingen nu niet alleen 1,5 meter afstand van volwassenen moeten houden, maar ook van elkaar, waar dat mogelijk is. Voor Zeist is dit beter te realiseren dan voor Doorn omdat nabijheid hier het uitgangspunt is. We kijken wat hierin mogelijk is en letten bij het maken van de roosters op de hoeveelheid aanwezigen in de klas.

Om de scholen zo veilig mogelijk voor iedereen te houden, hebben we maatregelen genomen om de druk in gezamenlijke ruimtes te verminderen en de 1,5 meter afstand tussen volwassenen te kunnen waarborgen.

Verder blijven de algemene maatregelen nog steeds van kracht. De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.

Sinds 1 juni moet iedereen in Nederland met de volgende klachten thuisblijven:

 • Verkoudheid (zoals neusverkoudheid, niezen, keelpiijn). Lees er hier meer over
 • Hoesten
 • Verhoging of koorts (hoger dan 38 graden Celsius)
 • Moeilijk ademhalen/ benauwdheid
 • Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping)

Verder gelden deze regels:

 • Een leerling met klachten die passen bij Covid-19 (zoals verkoudheid, koorts, benauwdheid en/of meer dan af en toe hoesten) moet zich laten testen en blijft thuis tot de uitslag van de test bekend is.
 • Heeft een leerling ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het gezin thuis.
 • Als een leerling positief is getest blijft hij thuis in isolatie. Hij ziekt uit tot minstens 7 dagen na de eerste verschijnselen én is minstens 24 uur klachtenvrij. Lees hier meer over leefregels en quarantaine.
 • Als iemand in het huishoudenvan de leerling naast milde corona-klachten ook koorts boven 38 graden Celsius heeft, blijft de leerling ook thuis. De huisgenoot moet zich laten testen. In afwachting van de testuitslag blijft de leerling ook thuis.
 • Als een leerling gedurende de dag op school klachten ontwikkeld zoals hierboven genoemd, gaat hij ook naar huis.

Algemeen: voor ál onze scholen geldt

Naast bovenstaande school-specifieke maatregelen, gelden ook deze overige corona-maatregelen nog steeds:

 • De scholen zijn ingericht op het houden van 1,5 meter afstand, inclusief looproutes
 • Ouders, verzorgers en taxichauffeurs die kinderen naar school brengen, dragen de leerlingen buiten het schoolplein over aan de leerkrachten
 • Het aantal volwassenen in de school blijft zo klein mogelijk. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter bewaard worden
 • Ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) in de school is niet mogelijk. Dit kan mogelijk wel bij onderwijs op afstand - de school neemt hierover in ieder geval contact op met de leesouders
 • Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.​

Gebruik mondkapjes

Bartiméus volgt de richtlijn van de PO-raad over het dragen van mondneusmaskers:

 • Waar mogelijk dragen medewerkers en bezoekers in onze scholen een mondneusmasker. Op de Bosschool is dit niet altijd haalbaar. Daarnaast zorgt de combinatie van zorg en onderwijs op onze scholen er ook voor dat naleven van deze regel niet altijd mogelijk is.
 • De VSO-leerlingen in Zeist dragen een niet-medisch mondneusmasker als ze zich verplaatsen in of buiten de klas. In Doorn dragen de VSO-leerlingen waar mogelijk een niet-medisch mondmasker.
 • Medewerkers, leerlingen of bezoekers die zitten, mogen het mondkapje afdoen

Hygiëne

 • We houden ons aan de hygiënemaatregelen van het RIVM en wassen vaak onze handen
 • De ventilatie op al onze scholen voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden (o.a. het Bouwbesluit en het Arbobesluit)
 • Medewerkers worden getest conform het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten
 • Als een huisgenoot van een leerling of medewerker koorts > 38°C of benauwdheid heeft, blijft de leerling of medewerker thuis. Als er sprake is van quarantaine thuis of als een huisgenoot getest wordt, gaan we ervan uit dat u de school informeert

Meer informatie?

We informeren ouders, begeleiders en kinderen altijd direct over de ontwikkelingen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de docent of schoolleider.

Meer informatie over de maatregelen van het kabinet leest u op de website van de Rijksoverheid.