menu Sluit het hoofdmenu

Doelgroepomschrijving en zorgaanbod

geplaatst op

Bartiméus is een instelling die gespecialiseerd is in het aanbieden van begeleiding op het gebied van wonen, leren, werken en het dagelijks leven voor mensen met een ernstige visuele beperking, al of niet in combinatie met een ernstige verstandelijke of andere beperkingen. Bartiméus valt onder de (Zintuiglijke) Gehandicaptenzorg.

Bartiméus GGZ

Daarnaast beschikt Bartiméus over een aparte afdeling GGZ en is daarmee zorgaanbieder van gespecialiseerde GGZ, inclusief Kinder- en Jeugd-GGZ. Bartiméus biedt als GGZ-zorgaanbieder gespecialiseerde diagnostiek en behandeling voor mensen (kinderen/jeugdigen, volwassenen en ouderen) met een visuele en/of verstandelijke beperking en psychische of psychiatrische problemen/stoornissen. Het betreft hier ambulante, poliklinische GGZ; Bartiméus heeft voor de GGZ géén klinische behandelmogelijkheden. Indien voor een bepaalde cliënt sprake is van een intramurale verblijfsindicatie, is dit op grond van een visuele en/of verstandelijke beperking of jeugdzorgmaatregel, en dus niet op grond van psychische of psychiatrische zorg (GGZ). De specifieke beperkingen waarmee bovenstaande doelgroep te maken heeft vereisen in geval van psychische/psychiatrische problematiek of stoornissen specialistische kennis, aangepaste diagnostische methoden en materialen, aangepaste behandelmethodieken. Binnen de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Nederland ontbreekt een passende voorziening voor cliënten met een visuele en/of meervoudige (visueel-en-verstandelijke) beperking. Collega-instellingen voor cliënten met een visuele beperking (Visio, Sensis, De Brink) leveren geen GGZ voor deze doelgroep.

Bartiméus heeft vanuit de gespecialiseerde expertise op het gebied van de visuele en/of visueel-verstandelijke beperking besloten een speciale afdeling op te zetten, die zich richt op het bovengenoemde ‘gat’ in de GGZ. Omdat Bartiméus de enige GGZ-zorgaanbieder is voor deze specifieke doelgroep is sprake van een bovenregionale (en landelijke) functie. De standplaats van de afdeling is Doorn (gem. Utrechtse Heuvelrug), Zeist en Ermelo. De afdeling biedt zowel Specialistische (SGGZ) als, in mindere mate, Generalistische Basis-GGZ (SBGGZ) voor mensen met een visuele en/of (ernstige) verstandelijke beperking, bij wie zich tevens een psychiatrische stoornis heeft ontwikkeld. De nadruk ligt daarbij op de aanbieding van SGGZ, waarbij de BGGZ vooral geïndiceerd wordt in het kader van de nazorg en overdracht naar de huisarts/POH-GGZ. Deze GGZ-voorziening wordt enkel ambulant aangeboden, er zijn geen klinische GGZ-behandelmogelijkheden. In geval van psychiatrische crisissituatie, waarbij de ambulante SGGZ onvoldoende veiligheid biedt, zal een beroep gedaan moeten worden op intramurale (crisis)voorzieningen van psychiatrische (GGZ) zorginstellingen in de regio van de cliënt. Wel wordt nauw samengewerkt met de intramurale instelling (gehandicaptenzorg), indien een cliënt aldaar verblijft. Hierdoor is sprake van een intensieve samenwerking en afstemming met professionals en disciplines van behandelaars en zorgverleners rondom de cliënt (oogarts, AVG-arts, neuroloog, gedragsdeskundigen, school, werk / dagbesteding, ouders/begeleiders, enzovoor). Juridische maatregelen in de vorm van RM of OTS kunnen voorkomen.

Cliënten van de GGZ-voorziening van Bartiméus hebben een psychiatrische stoornis als comorbiditeit bij eenernstige visuele en/of verstandelijke beperking (en veelal nog bijkomende beperkingen). Cliënten functioneren in een zelfstandige leefsituatie, in een gezinssituatie, in een dagopvangsituatie, in een beperkte of volledige intramurale leefsituatie. De mate van zelfstandigheid wordt bepaald door de invloed van de visuele en/of verstandelijke beperking, maar kan worden bedreigd door de comorbiditeit van de psychiatrische stoornis. Doel van de geboden zorg is de psychiatrische stoornis te behandelen waardoor deze tot herstel leidt, en indien dit niet mogelijk blijkt, tot maximale verbetering en aanpassing van de omgang met deze stoornis door cliënt en omgeving, opdat het oorspronkelijke niveau van zelfstandigheid en kwaliteit van leven (zoveel mogelijk) wordt bereikt (vermaatschappelijking). Hiermee wordt voorkomen dat bij deze cliënten, vanwege de psychische en gedragsproblematiek die verband houdt met de psychiatrische stoornis, intensievere zorg- en begeleidingsfaciliteiten noodzakelijk is: klinische opname kan dan wellicht voorkomen worden, school/werk en dagbesteding kan gehandhaafd blijven, uithuisplaatsing kan voorkomen worden.

Categorale GGZ

De cliënten van Bartiméus GGZ hebben als gemeenschappelijk kenmerk de visuele of meervoudige (visueel en verstandelijke) beperking, naast een psychiatrische stoornis (volgens DSM-IV). De problematiek van de totale groep cliënten bestrijkt het gehele spectrum van de binnen de DSM beschreven diagnoses. Angst- en stemmingsstoornissen zijn veel voorkomende stoornissen, maar ook hechtingsstoornissen bij jeugdigen (of daaraan gerelateerde persoonlijkheids- of gedragsstoornissen bij volwassenen). Er bestaat een terughoudendheid voor behandeling  van verslavingsproblematiek (alcohol, drugs) en complexe eetstoornissen vanwege de uiterst complexe systemische invloeden. Alle overige DSM-diagnoses maken onderdeel uit van het zorgaanbod van Bartiméus GGZ.