menu Sluit het hoofdmenu

Cliëntenraad Dienstverlening

De Cliëntenraad Dienstverlening (CRDV) behartigt de belangen van cliënten die ondersteuning krijgen in hun eigen omgeving, maar niet bij Bartiméus wonen. De ondersteuning betreft begeleiding in de thuissituatie, advisering op het werk of instelling, en het geven van cursussen.

De raad bestaat uit cliënten, cliëntvertegenwoordigers en ex-cliënten en heeft als doel het vergroten en versterken van de positie van de cliënt en het waarborgen van een goede kwaliteit van dienstverlening van Bartiméus. Dit doet de cliëntenraad door vanuit cliëntperspectief mee te denken met de Sector Dienstverlening en door het geven van gevraagd en ongevraagd advies.

De leden van de cliëntenraad stellen zich graag aan u voor!

Speerpunten 2018

Voor 2018 heeft de cliëntenraad een aantal speerpunten vastgesteld:

2. De Tevreden Cliënt (Luisteren naar de mens)

De CRDV wil dat cliënten tevreden zijn. Hoe weet de CRDV dat de cliënt tevreden is? Sector Dienstverlening gebruikt het cliënttevredenheidsonderzoek om de tevredenheid van de cliënt te meten. Na (administratieve) afsluiting van het traject ontvangt de cliënt een mail of brief waarin hij wordt uitgenodigd mee te doen aan de meting. De meting wordt uitgevoerd door het extern bureau Statisfact zodat de meting zo objectief mogelijk is. Ook Visio maakt gebruik van dit onderzoek. Deelname is vrijwillig en anoniem. Alle cliënten met een revalidatietraject worden in de meting meegenomen.

Binnen de sector vallen ook cliënten die langdurig specialistische begeleiding ontvangen. Voor hen is op dit moment geen cliënttevredenheidsonderzoek beschikbaar. Juist vanwege dit langdurige traject (soms tientallen jaren) zou een regelmatig terugkerend cliënttevredenheidsonderzoek op zijn plaats zijn. Door de intensieve begeleiding en opgebouwde relatie kan het voor zowel de cliënt als de medewerker moeilijk zijn om cliënttevredenheid ter sprake te brengen.

Met als doel:

 • De uitslag is van het cliënttevredenheidsonderzoek is bekend bij de CRDV. Hoeveel cliënten maken gebruik van dit onderzoek, hoeveel cliënten zijn positief dan wel negatief;
 • De CRDV weet wat de organisatie doet met de reacties van cliënten uit dit onderzoek;
 • De CRDV weet dat deze methode de juiste is om er achter te komen hoe cliënten de organisatie ervaren;
 • De organisatie vraagt naar de tevredenheid van de cliënten die (langdurige) specialistische begeleiding ontvangen.

2. Speerpunt: Website (Op de kaart zetten)

De website is voortdurend in ontwikkeling, nieuwe (technische) mogelijkheden worden ingevoerd om de professional en de cliënt op de hoogte te houden van de diensten van Bartiméus. Door de voortdurende ontwikkelingen is het van belang om vanuit cliëntperspectief de toegankelijkheid van de website te blijven volgen.

De website is een middel om de achterban (de cliënten van sector Dienstverlening) te bereiken. Dit middel wil de CRDV inzetten om de achterban op de hoogte te brengen van ontwikkelingen binnen de organisatie die van belang zijn.

Met als doel:

 • De website is toegankelijk voor cliënten van sector Dienstverlening;
 • De achterban kan de cliëntenraad vinden op de website.

De berichtgeving op de pagina van de cliëntenraad voldoet aan de verwachtingen van de achterban, wat die verwachtingen zijn, zal eerst onderzocht moeten worden.

3. Huisvesting (Toekomst gericht organiseren)

De afgelopen jaren zijn diverse locaties geopend dan wel gesloten. Ook in 2018 wordt door de sector gekeken naar huisvesting, zeker gezien de recente financiële ontwikkelingen. De CRDV en de sector hebben te handelen volgens de Wmcz, daarin staat o.a. dat een gehele of gedeeltelijke opheffing van de organisatie, verhuizing of een ingrijpende verbouwing advies plichtig is.

Met als doel:

 • De CRDV is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen m.b.t. huisvesting.

4. Wmo (Brengen en borgen)

De Wmo bestaat inmiddels een paar jaar en de raad vraagt zich af:

 • Worden cliënten voldoende geïnformeerd over de Wmo?
 • Worden cliënten voldoende voorbereid op het keukentafelgesprek?
 • Begeleidt Bartiméus cliënten tijdens het keukentafelgesprek?

Bij de Oogvereniging worden nu vrijwillige Wmo- ondersteuners opgeleid, die getraind worden om andere mensen te helpen zich voor te bereiden op het keukentafelgesprek. Deze ondersteuning kan aangevraagd worden en is in twee jaar ruim 40 keer ingezet wat echt heel erg weinig is. Signalen zijn dat de gesprekken lastig zijn en je zou kunnen zeggen dat men zich beter voor moet bereiden. Het probleem is dat de Oogvereniging landelijk te ver weg zit en regionaal meer voor elkaar zou moeten krijgen. De Oogvereniging heeft tijdens het 3-partijenoverleg (6-7-’17) aangegeven dat zij cliëntenraden van Visio en Bartiméus wil vragen om mee te helpen en mee te denken om het voor elkaar te krijgen dat mensen zich goed voorbereiden op de keukentafelgesprekken.

Met als doel:

Op de volgende vragen heeft de CRDV eind 2018 een antwoord:

 • Bereiden medewerkers cliënten voor op het keukentafelgesprek?
 • Zijn medewerkers aanwezig tijdens de keukentafelgesprekken?
 • Kennen de cliënten de (mogelijkheden binnen de) Wmo?
 • Helpen medewerkers cliënten bij het aanvragen van Wmo-diensten?

5. Inzetten van ervaringsdeskundigen (Dienstverlening is top)

Hoe zet Bartiméus ervaringsdeskundigheid in?

In de koerslijn Dienstverlening is top is dit thema 2, de volgende vragen worden daar gesteld:

 • We gaan kijken wat andere organisaties daarin doen; wat kunnen we daarvan leren?
 • Wat gaan we zelf daarin ontwikkelen of adviseren?

Met als doel:

 • De raad is op de hoogte van de ontwikkelingen betreffende deze koerslijn.

Klachtenprocedure

Vindt u dat de dienstverlening aan u tekort schiet, meldt dat eerst aan uw behandelaar en probeer samen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kunt u de coachend leidinggevende benaderen. Daarnaast heeft Bartiméus een klachtenprocedure voor individuele cliënten, ga naar de pagina op deze site. Daar staan de gegevens van de vertrouwenspersonen en de klachtenfunctionaris. Zij kunnen u helpen bij uw klacht.

Contact Cliëntenraad Dienstverlening

Wilt u een keer een vergaderingen van de Cliëntenraad bijwonen? Dat kan! Bekijk de vergaderdata. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Wijsman, ambtelijk secretaris. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06 - 54 72 65 93 óf per e-mail.