menu Sluit het hoofdmenu

Effect en financiering

Bij de start van het behandeltraject zal een vragenlijst afgenomen worden over de te verhelpen klachten. Deze gegevens stellen we - in opdracht van de overheid - beschikbaar voor onderzoek.

Effectmeting en cliënttevredenheid

Aan het begin van het behandelcontact zal een (klachten)vragenlijst afgenomen worden bij de cliënt (of de vertegenwoordiger). Deze vragenlijst zal aan het eind van de behandeling of elk jaar opnieuw afgenomen worden. Daarmee wil Bartiméus GGZ het effect van de behandeling in kaart brengen. Tevens worden deze gegevens (anoniem) ter beschikking gesteld voor vergelijking van de resultaten met andere GGZ aanbieders. Dit is een verplichting vanuit de overheid. Daarnaast wordt aan het einde van de behandeling een vragenlijst afgenomen bij de cliënt(vertegenwoordiger) over de ervaren tevredenheid.

Financiering

Wanneer er sprake is van een psychiatrische diagnose kan de diagnostiek en behandeling gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Bartiméus GGZ heeft hiervoor contracten afgesloten met (nagenoeg alle) zorgverzekeraars. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van de cliënt met de eigen zorgverzekeraar zullen deze onkosten door Bartiméus GGZ direct gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Bij een enkele zorgverzekeraar vindt de financiële afhandeling plaats via restitutie. Dit betekent dat de cliënt de rekening ontvangt welke vervolgens ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar. De cliënt zal hier voor aanvang van de behandeling over geïnformeerd worden. De zorg die de zorgverzekeraar vergoedt, valt onder het verplicht eigen risico. Dat bedraagt in 2016 € 385,00 per jaar/per persoon, eventueel verhoogt met een vrijwillig eigen risico. De cliënt kan bij de eigen zorgverzekeraar navragen hoeveel eigen risico er nog open staat.

Wanneer er geen sprake is van een psychiatrische stoornis zullen de onkosten voor de behandeling niet vergoed kunnen worden door de zorgverzekeraar. Zo mogelijk wordt dan met de cliënt overlegd op welke wijze dan toch de cliënt gebruik kan maken van het behandelaanbod.

Kinderen en Jeugd tot 18 jaar

Sinds 2015 is er veel veranderd in de jeugdhulpverlening. De gemeenten zijn nu financieel verantwoordelijk voor de zorg aan hun bewoners tot 18 jaar. Dat geldt dus ook voor de hulp bij de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) vanuit Bartiméus. Voor een behandeling is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. De kosten van de Jeugd-GGZ worden door Bartiméus geregeld met de gemeente waar het kind staat ingeschreven.

Klachtenprocedure

Wanneer u een klacht heeft, dan kunt u terecht op de webpagina Klachtenprocedure.